Kuva numeroita

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen sekä valitun palveluntarpeen mukaan. Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja kunnan sivistyslautakunnan päätöksiin. Asiakasmaksun määrittämisen perusteena olevat tulotiedot tarkistetaan vuosittain.

Maksun määräämistä varten tulotiedot toimitetaan eVaka Hämeenkyrö -verkkopalvelun kautta. Mikäli perhe valitsee korkeimman maksun, tulotositteita ei tarvitse toimittaa.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kuukausimaksuna jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla. Lasku on mahdollista saada e-laskuna tekemällä sopimus omassa verkkopankissa.

Tulorajat 1.3.23 – 31.7.24

Perheen kokoTuloraja,
brutto/kk
Bruttotuloraja
alimmalle maksulle
28 €/kk
Korkeimman maksun 295 €/kk
tuloraja
2387441366626
3499852607750
4567559378427
5635366159105
6702872909780
Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun perusteena olevaa tulorajaa 262 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Laskukaava: (Bruttotulot – tuloraja) x 10,7 % = päivähoitomaksu (100%)

Tulorajat 1.8.2024 alkaen:

Perheen koko Tuloraja,
brutto/kk
Bruttotuloraja
alimmalle maksulle
30 €/kk
Korkeimman maksun 311 €
tuloraja, brutto/kk
2406643466968
3524555258147
4595662368858
5666769479569
67376765610278
Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun perusteena olevaa tulorajaa 275 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Tuloselvityksen tekeminen

Perheen on tehtävä tuloselvitys asiakasmaksun määrittämistä varten varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden aikana. Jos tuloselvitystä ei tehdä määräaikaan mennessä, peritään korkein asiakasmaksu (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 5 §).

Tuloselvitys tehdään eVaka Hämeenkyrö -verkkopalvelussa

  • Tunnistaudu palveluun vahvalla tunnistautumisella (esim. pankkitunnuksilla). Jokaisen samassa taloudessa asuvan aikuisen tulee toimittaa omat tulotietonsa.
  • Tuloselvityslomakkeella voit antaa luvan tulotietojesi tarkistamiseen Tulorekisteristä ja Kelasta, mikäli tiedot ovat rekisteristä saatavissa. Jos et anna lupaa tulorekisterin käyttöön, on sinun toimitettava tiedot tuloistasi erillisenä liitteenä.
  • Jos saat yrittäjätuloa tai sinulla on pääomatuloja, toimita niistä aina liitteet tuloselvityksen yhteydessä.
  • Palvelussa voit myös antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun, jolloin tuloliitteitä ei tarvitse toimittaa.
  • Jos tulosi ovat epäsäännölliset, kerro lomakkeen lisätietokentässä, mistä tulosi muodostuvat. Voit kertoa lisätietokentässä muitakin tietoja, jotka voivat olla olennaisia tulotietojen käsittelyssä.

Jos tuloselvitys puuttuu osittain tai kokonaan perimme automaattisesti korkeimman asiakasmaksun.

Tulotietojen liitteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen: Hämeenkyrön kunta, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö.

Lisätietoja tulojen toimittamisesta ja tarvittavista liitteistä varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä.

Maksun tarkistaminen ja muutoksista ilmoittaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi voimassa olevana. Tulotiedot tarkistetaan kerran vuodessa. eVaka lähettää automaattisesti muistutusviestejä tulotietojen päättymisestä. Tarkista, että yhteystietonne: puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat järjestelmässämme ajan tasalla ja oikein. Jos tulonne muuttuvat ennen vuositarkistusta, toimita uudet tiedot heti kun saat ne.

Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa muutoksista, jos perheen tulot, perhekoko tai lapsen palveluntarve muuttuu.

  • Perheen tulojen muutoksesta ilmoitetaan ensisijaisesti eVaka Hämeenkyrö -verkkopalvelun kautta tai postitse toimittamalla tulotietojen liitteet osoitteeseen: Hämeenkyrön kunta, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö.
  • Perhekoon muutoksesta ilmoitetaan sähköisellä Varhaiskasvatuksen muutoslomakkeella.Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää Suomi.fi -viestipalvelun käyttöönottoa. Lomakkeen voi myös tulostaa pdf-muodossa valittuasi tarvittavat muutokset. Täytä lomake ja palauta lapsen päivähoitopaikkaan tai varhaiskasvatuksen toimistosihteerille.
  • Palveluntarpeen muutoksesta ilmoitetaan sähköisellä Varhaiskasvatuksen muutoslomakkeella tai ilmoittamalla siitä kirjallisesti esim. sähköpostilla päiväkodin johtajalle

Muutos tulee voimaan aikaisintaan tietojen ilmoittamista seuraavan kuukauden alusta alkaen. Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 12 §).

Palvelusetelin hakeminen

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan lisäksi huoltajilla on mahdollisuus hakea palveluseteliä kunnan hyväksymistä yksityisistä päiväkodeista ja perhepäivähoitajilta. Palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on harkinnanvarainen etuus. Palveluseteli myönnetään vain hämeenkyröläiselle perheelle samoilla kriteereillä kuin kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Varhaiskasvatuspaikkaa palvelusetelipäiväkodista haetaan samalla hakulomakkeella kuin kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Sama lomake toimii myös palvelusetelihakemuksena. Palvelusetelin hakemisen lisäksi tulee hakea yksityisen päiväkodin omalla hakemuksella varhaiskasvatuspaikkaa.
Palveluseteliä on haettava ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea, siihen liittyvää kuntalisää tai kotihoidon tukea. Lapsi voi aloittaa palvelusetelipäivähoidossa vasta kun perhe on saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen.

Asiakasmaksun sekä palvelusetelin arvon määrittämiseksi perhe tekee tuloselvityksen, kuten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Palvelusetelin arvopäätöstä varten tulotiedot pitää toimittaa aloittamiskuukauden aikana.
Tee tuloselvitys lisäämäällä liitteen eVAka Hämeenkyrö -verkkopalvelussa tai hyväksymällä korkein maksu, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti, vaan toimitetut tuloselvitykset huomioidaan seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Palveluseteliasiakkaan maksut

Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu muodostuu palvelusetelin omavastuuosuudesta sekä mahdollisesta lisämaksusta, jonka yksityiset päiväkodit voivat määritellä. Omavastuuosuus määritetään samoilla perusteilla kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

Maksu määräytyy lapsen iän, perheen koon ja perheen bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen/ hoitoajan perusteella.

Tulotositteet (tai suostumus korkeimpaan maksuun) tulee toimittaa varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden aikana. Perhe saa päätöksen palvelusetelin arvosta postitse tai sähköisellä tiedoksiannolla. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä omavastuuosuutta ei korjata takautuvasti, vaan toimitetut tuloselvitykset huomioidaan seuraavan kuukauden alusta alkaen.

 

Muista ilmoittaa muuttuneet tulotiedot/lapsen palveluntarve yms. maksuun vaikuttavat tiedot kunnalle. Palvelusetelin omavastuu määritellään uudelleen tietojen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.

Asiakasmaksutiedotteet ja ohjeet

Ota yhteyttä ja kysy lisää asiakasmaksuista

varhaiskasvatuksen toimistosihteeri

Sari Ahonen

050 400 7651

Palvelusetelin hakemiseen ja päätökseen liittyvät tiedustelut

päiväkodin johtaja, Kirkonkylän päiväkoti

Marjo Vulli

050 551 8987