Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen sekä valitun palveluntarpeen mukaan. Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja kunnan sivistyslautakunnan päätöksiin. Asiakasmaksun määrittämisen perusteena olevat tulotiedot tarkistetaan indeksimuutosten yhteydessä joka toinen vuosi.

Maksun määräämistä varten tulotiedot ilmoitetaan sähköisen asioinnin kautta. Mikäli perhe valitsee korkeimman maksun, tulotositteita ei tarvitse toimittaa.

Asiakasmaksu laskutetaan kuukausimaksuna jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla.

Tuloselvityksen tekeminen

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa perheen on tehtävä tuloselvitys aloittamista seuraavan kuukauden 3. päivään mennessä.

Palvelusetelillä tuotetussa varhaiskasvatuksessa tulotiedot tarvitaan ennen kuin palveluseteli voidaan myöntää yksityiseen varhaiskasvatukseen. Lapsi voi aloittaa palvelusetelipäivähoidossa vasta kun perhe on saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen.

Jos tuloselvitystä ei tehdä määräaikaan mennessä, määrätään korkein asiakasmaksu, eikä maksua korjata takautuvasti.

Tuloselvitys tehdään sähköisessä asiointipalvelussa, jossa tulotietojen liitteet lisätään palveluun tai voit hyväksyä korkeimman maksuluokan jolloin liitteitä ei tarvitse toimittaa. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

Kun olet hyväksynyt päätösten sähköisen tiedoksiannon, myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätös tai päätös palvelusetelistä on luettavissa sähköisessä asiointipalvelussa. Muista tarkistaa sähköpostiosoitteesi, koska tieto valmistuneesta päätöksestä lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tulotietojen liitteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen: Hämeenkyrön kunta, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö.

Lisätietoja tulojen toimittamisesta ja tarvittavista liitteistä varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä.

Muutoksista ilmoittaminen

Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa muutoksista, jos:

  • perheen tulot muuttuvat vähintään 10 prosenttia
  • perheen koko muuttuu
  • lapsen palveluntarve muuttuu (h/kk)

Muutos tulee voimaan aikaisintaan tietojen ilmoittamista seuraavan kuukauden alusta alkaen. Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 12 §).
Perheen tulojen muutoksesta
ilmoitetaan ensisijaisesti varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta tai postitse toimittamalla tulotietojen liitteet osoitteeseen: Hämeenkyrön kunta, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö.

Perhekoon ja palveluntarpeen muutoksista ilmoitetaan sähköisellä Varhaiskasvatuksen muutoslomakkeella. Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää Suomi.fi -viestipalvelun käyttöönottoa. Lomakkeen voi myös tulostaa pdf-muodossa valittuasi tarvittavat muutokset. Täytä lomake ja palauta lapsen päivähoitopaikkaan.

Palvelusetelin hakeminen

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan lisäksi huoltajilla on mahdollisuus hakea palveluseteliä kunnan hyväksymistä yksityisistä päiväkodeista ja perhepäivähoitajilta. Palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on harkinnanvarainen etuus. Palveluseteli myönnetään vain hämeenkyröläiselle perheelle samoilla kriteereillä kuin kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Palveluseteliä on haettava ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea, siihen liittyvää kuntalisää tai kotihoidon tukea.

Palvelusetelihakemus täytetään sähköisesti kunnan sähköisessä asiointipalvelussa (linkit alapuolella). Palvelusetelin hakemisen lisäksi tulee hakea yksityisen päiväkodin omalla hakemuksella varhaiskasvatuspaikkaa.

Kun hakemus on lähetetty ja tiedot siirretty kunnan varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään, huoltajat voivat kirjautua sähköiseen asiointipalveluun tunnistautumalla pankkitunnuksilla.

Tee tuloselvitys hakemuksen liitteeksi lisäämällä tulotositteet palvelun Tulotietojen ilmoitus -kohdassa tai hyväksymällä korkein maksu, jolloin tulotietoja ei tarvitse ilmoittaa.

Tulotiedot tarvitaan ennen kuin palveluseteli voidaan myöntää. Lapsi voi aloittaa hoidossa vasta kun perhe on saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti, vaan toimitetut tuloselvitykset huomioidaan seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Palveluseteliasiakkaan maksut

Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu (= omavastuu) määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen maksu. Maksu määräytyy lapsen iän, perheen koon ja perheen bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen/ hoitoajan perusteella.

Palveluseteli on lapsikohtainen ja sitä haetaan ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Tulotositteet (tai suostumus korkeimpaan maksuun) tulee toimittaa kunnan sähköisen asioinnin kautta. Palvelusetelipäätöstä ei voida tehdä ilman tuloselvitystä. Perhe saa tiedon palvelusetelin arvosta postitse tai sähköisellä tiedoksiannolla.

Palvelun tuottaja laskuttaa lapsen hoidosta omavastuunne verran (sama kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu) ja osa yksiköistä perii lisäksi lisämaksua.

Muista ilmoittaa muuttuneet tulotiedot/lapsen palveluntarve yms. maksuun vaikuttavat tiedot kunnalle. Palvelusetelin omavastuu määritellään uudelleen tietojen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää asiakasmaksuista

varhaiskasvatuksen toimistosihteeri

Sari Ahonen

050 400 7651

Palvelusetelin hakemiseen ja päätökseen liittyvät tiedustelut

päiväkodin johtaja, Kirkonkylän päiväkoti

Marjo Vulli

050 551 8987