kuvassa puheenjohtajan nuija

Toimielimet

Päätöksenteko tapahtuu kunnan toimielimissä eli kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa, lautakunnissa ja niiden alaisissa jaostoissa.

Päätöksen valmistelu ja täytäntöönpano

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin ja sen kokous on kaikille julkinen. Valtuuston hyväksymällä hallintosäännöllä päätösvaltaa on siirretty lautakunnille ja viranhaltijoille. Sen perusteella päätöksiä tekevät joko viranhaltijat, lautakunnat, kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto.

Kunnanhallituksessa ja lautakunnissa päätöksenteko tapahtuu viranhaltijan esittelystä. Valmistelun perusteella esittelijä tekee perustellun päätösehdotuksensa asian ratkaisemiseksi. Myös toimielimen jäsen voi tehdä päätösehdotuksen. Kannatettu ehdotus asetetaan äänestykseen esittelijän ehdotuksen kanssa. Lisätietoja asioiden käsittelystä saa esittelijöiltä eli palvelualueiden johtajilta. Kunnanhallituksessa esittelijänä on kunnanjohtaja.

Valmistelun lisäksi viranhaltijat ja työntekijät huolehtivat myös päätösten täytäntöönpanosta.

Toimielinten tehtävät

Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä asioista. Valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta. Valtuusto myös valitsee jäsenet kunnan keskeisiin toimielimiin ja virkoihin.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja pääsääntöisesti edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Lautakunnat käyttävät päätösvaltaa omalla toimialallaan ja tekevät aloitteita, antavat lausuntoja ja hoitavat alaisensa henkilökunnan kanssa juoksevia asioita omalla hallinnonalallaan.