kuvassa puheenjohtajan nuija

Päätöksenteko

Julkisen hallinnon päätöksenteon perusteet on kirjattu Suomen perustuslakiin. Päätöksentekomenettelyä kunnassa säätelee pääosin kuntalaki ja hallintolaki. Eri hallinnonaloilla on lisäksi lukuisia erityissäännöksiä.

Kunnan päätöksenteko voidaan jakaa viiteen vaiheeseen:

  • vireilletulo
  • valmistelu
  • päätöksenteko
  • tiedoksianto
  • täytäntöönpano.