Päätöksenteko

Julkisen hallinnon päätöksenteon perusteet on kirjattu Suomen perustuslakiin. Päätöksentekomenettelyä kunnassa säätelee pääosin kuntalaki ja hallintolaki. Eri hallinnonaloilla on lisäksi lukuisia erityissäännöksiä.

Kunnan päätöksenteko voidaan jakaa viiteen vaiheeseen:

  • vireilletulo
  • valmistelu
  • päätöksenteko
  • tiedoksianto
  • täytäntöönpano.