Päätöksenteko

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

 • kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat 2021)
 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2023)
 • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraava vuonna 2024)
 • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2024)

Seuraavana ovat vuorossa kuntavaalit huhtikuussa 2021. Vaalien toimittamisesta Hämeenkyrössä vastaa keskusvaalilautakunta.

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2021 siten, että ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 7.–13.4.2021 ja ulkomailla 7.–10.4.2021. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18.4.2021.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kuntavaaleissa valittavat kuntien valtuustot päättävät kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palveluiden käyttämisestä. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Vuoden 2021 kuntavaaleissa Hämeenkyrön kunnanvaltuustoon valitaan neljäksi vuodeksi 35 valtuutettua ja heille varavaltuutetut. Kunnanvaltuuston toimikausi alkaa 1.6.2021.

Kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Hämeenkyrön kirjasto, Monitoimikeskus Silta

Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö

ke-pe 7.-9.4.2021 kello 10-18

la-su 10.-11.4.2021 kello 10-15

ma-ti 12.-13.4.2021 kello 10-20

Kosken Syke

Kirkkokatu 4, 39200 Kyröskoski

ke-pe 7.-9.4.2021 kello 10-18

la-su 10.-11.4.2021 kello 10-15

ma-ti 12.-13.4.2021 kello 10-20

Kuntavaalien vaalipäivän 18.4. äänestyspaikat

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat auki kello 9-20.

Monitoimikeskus Silta

Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö

Kosken Syke

Kirkkokatu 4, 39200 Kyröskoski

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla tai omaisilla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä. Laitoksissa on mahdollista äänestää yleisenä kuntavaalien ennakkoäänestysaikana 7.-13.4.2021. Tarkat ennakkoäänestysajankohdat ilmoitetaan laitoksissa erikseen.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 6.4.2021 kello 16 mennessä keskusvaalilautakunnan sihteeri Salla Tenholle tai toimittamalla kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeen. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Ohjeet äänestämiseen

Ota mukaasi äänestyspaikalle ehdottomasti henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.

Itse äänioikeusilmoitusta ei tarvita äänestyksessä, mutta voit ottaa sen mukaasi, jos haluat. Jos äänestät ennakkoon laitoksessa tai ulkomailla, äänioikeusilmoitus kannattaa ottaa mukaan, koska se nopeuttaa äänestämistä näissä paikoissa. Mikäli et jostain syystä ole saanut ilmoitusta, voit tiedustella sitä ja/tai sen tietosisältöä Digi- ja väestötietovirastosta. Omaa äänestyspaikkaasi voit kysyä myös vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770. Voit myös etsiä vaalipäivän äänestyspaikkaasi äänestyspaikkapalvelusta.

Jos äänestäjän kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, hän saa käyttää apunaan avustajaa. Avustaja voi olla joko vaalivirkailija tai äänestäjän itsensä valitsema henkilö. Oma avustaja ei kuitenkaan saa olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Avustaja on velvollinen tunnollisesti täyttämään sen, mitä äänestäjä osoittaa ja pitämään salassa äänestystoimituksessa saamansa tiedot. Avustaja ei missään tapauksessa saa suositella äänestäjälle, ketä ehdokasta tämän olisi äänestettävä.

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 25.2.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Ehdokasasettelu

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrän ehdokkaita. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.

Puolueen ehdokashakemuksessa puolueen vaaliasiamiehen on vakuutettava, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. Hakemus on asiamiehen päivättävä ja allekirjoitettava. Hakemukseen on liitettävä ne asiakirjat, mitä vaalilain 153 §:ssä säädetään.

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksessa valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on
vakuutettava, että ehdokas on vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäsenet ovat itse
allekirjoittaneet perustamisasiakirjan. Hakemukseen on liitettävä ne asiakirjat, mitä
vaalilain 155 §:ssä säädetään.

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) Hämeenkyrön keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista. Keskusvaalilautakunta tutkii ehdokaslistat, erityisesti sen, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia ja vahvistaa ehdokasasettelun 18.3.2021.

Ehdokashakemuksia liitteineen ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan puolesta keskusvaalilautakunnan edustaja ja sihteeri tiistaina 9.3.2021 kello 13.00 – 16.00 kunnanviraston 1. kerroksen neuvotteluhuoneessa, Härkikuja 7.

Kuulutukset

23.2.2021

Kuntavaalit, ehdokasasettelu

Keskusvaalilautakunnan tehtävät vaaleissa

Keskusvaalilautakunnan tehtävät valtiollisissa vaaleissa

 • vaaleista tiedottaminen
 • ennakkoäänestysten valmistelut
 • laitos- ja kotiäänestysten valmistelut
 • vaalipäivän äänestyksen valmistelut
 • kunnan vaaliviranomaisten kouluttaminen
 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen
 • alustavan ääntenlaskennan tiedotus.

Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös

 • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkistaminen
 • ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
 • kunnassa annettujen kaikkien äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
 • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen.

Ota yhteyttä

asianhallintasuunnittelija

Salla Tenho

050 303 7896