Päätöksenteko

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

 • kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat 2021)
 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2023)
 • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraava vuonna 2024)
 • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2024)

Seuraavana ovat vuorossa kuntavaalit vuonna 2021. Vaalien toimittamisesta Hämeenkyrössä vastaa keskusvaalilautakunta.

Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kuntavaaleissa valittavat kuntien valtuustot päättävät kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palveluiden käyttämisestä. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Vuoden 2021 kuntavaaleissa Hämeenkyrön kunnanvaltuustoon valitaan neljäksi vuodeksi 35 valtuutettua ja heille varavaltuutetut. Valituiksi tulleet uudet valtuutetut aloittavat toimikautensa 1.8.2021 ja se kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.

Kuntavaalien uusi vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa kaksi viikkoa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.-5.6.2021.

Äänestyspaikat kuntavaaleissa 2021

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa kaksi viikkoa 26.5.–8.6.2021 (keskiviikosta tiistaihin).

Monitoimikeskus Silta, osoite: Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö

Liikuntahalli Kosken Syke, osoite: Kirkkokatu 4, 39200 Kyröskoski

ke-pe 26.5.–28.5.2021 kello 11-17

la-su 29.5.–30.5.2021 kello 11-15

ma-pe 31.5.–4.6.2021 kello 11-17

la-su 5.–6.6.2021 kello 11-15

ma-ti 7.–8.6.2021 kello 11-20

Vaalipäivän 13.6. äänestyspaikat

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat auki kello 09.00-20.00.

001 Kirkonkylä, Monitoimikeskus Silta, osoite: Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö

002 Kyröskoski, Liikuntahalli Kosken Syke, osoite: Kirkkokatu 4, 39200 Kyröskoski

Laitosäänestys

Hämeenkyrön laitosäänestyspaikat ovat Kurjenmäkikoti, Kyröskosken hoivakoti, Mielenterveyskuntoutujien yksikkö Attendo Tähti, Siljankoti ja terveyskeskus.

Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta (luottamushenkilöitä) saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä.

Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä. Laitosäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikoina vaalitoimikunnan tarkemmin määrääminä ja laitoksissa ilmoittamina ajankohtina.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Ilmoittautuminen tehdään puhelimitse puhelinnumeroon 050 303 7896.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos Hämeenkyrö on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Ilmoittakaa omaishoitajan äänestyshalukkuudesta kotiäänestyksen ilmoittautumisen yhteydessä. Kotiäänestykseen äänioikeutetun muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjakson aikana, tarkemmasta äänestysajankohdasta ilmoitetaan erikseen jokaiselle kotiäänestykseen ilmoittautuneelle. Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Äänioikeus kuntavaaleissa

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 24.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Digi- ja väestötietovirasto pitää äänioikeusrekisteriä, jossa ovat kaikkien äänioikeutettujen tiedot. Äänioikeusrekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää viimeistään 20.5.2021 ilmoituksen äänioikeudesta eli ilmoituskortin jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa. Ilmoituskortissa on ohjeita äänestämisestä.

Ehdokasasettelu kuntavaaleissa 2021

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrän ehdokkaita. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.

Puolueen ehdokashakemuksessa puolueen vaaliasiamiehen on vakuutettava, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. Hakemus on asiamiehen päivättävä ja allekirjoitettava. Hakemukseen on liitettävä ne asiakirjat, mitä vaalilain 153 §:ssä säädetään.

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksessa valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on vakuutettava, että ehdokas on vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perustamisasiakirjan. Hakemukseen on liitettävä ne asiakirjat, mitä vaalilain 155 §:ssä säädetään.

Aiemman aikataulun mukaisesti 9.3.2021 tuodut asiakirjat otetaan huomioon. Ehdokashakemuksia liitteineen ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan puolesta keskusvaalilautakunnan edustaja ja sihteeri tiistaina 4.5.2021 kello 13.00 – 16.00 kunnanviraston 1. kerroksen neuvotteluhuoneessa, Härkikuja 7.

Keskusvaalilautakunnan tehtävät vaaleissa

Keskusvaalilautakunnan tehtävät valtiollisissa vaaleissa

 • vaaleista tiedottaminen
 • ennakkoäänestysten valmistelut
 • laitos- ja kotiäänestysten valmistelut
 • vaalipäivän äänestyksen valmistelut
 • kunnan vaaliviranomaisten kouluttaminen
 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen
 • alustavan ääntenlaskennan tiedotus.

Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös

 • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkistaminen
 • ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
 • kunnassa annettujen kaikkien äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
 • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen.

Ota yhteyttä

asianhallintasuunnittelija

Salla Tenho

050 303 7896