Kuntastrategia: Menestyvä Hämeenkyrö 2030

Hämeenkyrön kuntastrategia Menestyvä Hämeenkyrö 2030 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.4.2018.

Johdanto

Kuntastrategia on kunnan, sen asukkaiden ja yrittäjien yhteistyön reittikartta. Siinä osoitetaan Hämeenkyrön tulevaisuuden visio, joka on lupaus yhteisestä tulevaisuudesta. Strategia kertoo yhteisesti valitut päämäärät, joiden avulla visio saavutetaan. Päämäärät jaetaan ajankohtaisiksi avaintavoitteiksi.

Strategian ja sen avaintavoitteiden perusteella valmistellaan vuosittain talousarvioon toteutettavat konkreettiset toimenpiteet ja niiden mittarit. Siten valtuusto varmistaa, että talousarvio toteuttaa kuntastrategiaa ja tarkastuslautakunta pystyy seuraamaan strategian toteutumista.

Visio: Menestyvä Hämeenkyrö

Hämeenkyrö on Pirkanmaan vetovoimainen vihreä helmi ─ puhtaan ilman, veden luonnon ja ruuan kasvava kunta 2030.

Sijaintimme tarjoaa kasvavat mahdollisuudet menestymiseen asukkaana, yrittäjänä, palveluntuottajana kaikissa eri elämänvaiheissa.

Yhteisenä päämääränä meillä kunnassa on tehdä asukkaiden hyvinvointi mahdolliseksi luonnonläheisessä kunnassa, kasvavalla Pirkanmaalla.

Strategiset päämäärät ohjaavat kohti visiota

Hyvinvoiva hämeenkyröläinen

Hyvinvoiva hämeenkyröläinen tuntee olevansa omatoiminen, aktiivinen ja elävänsä monipuolisesti myös läheistensä ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin hyväksi. Hämeenkyrössä asutaan aidosti lähellä luontoa joko kaupunkimaisessa tai maaseutumaisessa ympäristössä.

Perheet ja itsenäisesti asuvat asukkaat kuuluvat paikalliseen yhteisöön, jossa kaiken ikäisillä on mahdollisuus käyttää hyviä palveluita. Me kunnassa opastamme asukkaita palveluiden valinnassa ja paikallisten hyvinvoinnin mahdollisuuksien löytämisessä.

Hämeenkyrön kunta on uudistumiseen kannustava työantaja ja tunnettu fiksusta kuntatyöstään sekä laadukkaista julkisista tiloistaan.

Ohittamaton Hämeenkyrö

Hämeenkyrö on ohittamaton paikka yrittämiselle ja työnteolle valtatie kolmen liikennevirrassa ja Suomen kasvukäytävässä. Hämeenkyrö on hyvä sijoittumispaikka yrittämiselle, koska puolen tunnin vaikutusalueella on tavoitettavissa Pirkanmaan kasvavat markkinat ja monipuolinen työvoima. Kunta on tunnettu aktiivisesta elinkeinopolitiikasta ja monipuolisesta toisen asteen koulutuksesta. Yhdessä maankäytön kanssa luomme edellytykset elinkeinorakenteen monipuolistumiselle ja työllisyyden kasvulle.

Pirkanmaan vihreä helmi

Kansallismaisemistaan ja vesistöistään tunnettu Hämeenkyrö on viisaasti vihreä, lähiruoalla, biotaloudella ja kiertotaloudella kestävää kasvua tuleville sukupolville rakentava maaseutumainen kunta. Hinku-kuntana kannustamme myös asukkaita ja yrityksiä kestävään kehitykseen ja uusien energiamuotojen käyttöön. Vähennämme liikenteen päästöjä edistämällä joukkoliikennettä, kevyttä liikennettä ja vähäpäästöisiä energiamuotoja. Kaikki kunnan toiminta on kustannustehokasta ja resurssit viisaasti ja vaikuttavasti käyttävää.

Strategisten päämäärien avaintavoitteet

Hyvinvoiva hämeenkyröläinen

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä eriarvoistumisen ehkäiseminen

 • hyvinvointikertomusta hyödynnetään
 • asiakkaan palveluohjaus toteutuu palvelualueiden hyvällä yhteistyöllä.

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen yhtenäisen kasvun polun toteuttaminen

 • yhtenäisen kasvun polku.

Kaikenikäisten kuntalaisten elämänlaadun edistäminen

 • elämänlaatua edistetään liikuntamahdollisuuksilla ja kulttuuritoimilla
 • elämänlaatua edistetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa
 • nuoret ovat mukana kehittämässä viihtymistä ja turvallisuutta lisääviä palveluja
 • kaikenikäisillä on osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus.

Korkealaatuiset kuntapalvelut Fiksulla kuntatyöllä

 • hyvä asiakaskokemus
 • kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut
 • työn ja palveluiden uudistumiskyky
 • digipalvelujen lisääminen
 • kunnan ja maakunnan toimiva palveluverkko.

Rakentava, ratkaisuhakuinen ja kuntastrategiaa toteuttava päätöksentekokulttuuri

 • avoin ja monikanavainen viestintä.

Ohittamaton Hämeenkyrö

Ohittamattomat elinkeinopalvelut

 • nopeat ratkaisuehdotukset yritysten yritystontti- tai toimitilatarpeisiin ja kaavamuutoksiin
 • laadukkaat neuvontapalvelut
 • maakunnan keskitasoa alempi työttömyys varsinkin nuorisotyöttömyydessä ja pitkäaikaistyöttömyydessä
 • monipuolistuva elinkeinorakenne ja hyvä valinnanvapaustuottajien valikoima.

Ohittamattomat asumispalvelut

 • nopeat ratkaisuehdotukset asunnontarvitsijan, rakentajan, remontoijan tai kiinteistönostajan tarpeisiin
 • monipuolinen ja erilaisiin tarpeisiin riittävä tonttitarjonta
 • asukasluvun kasvaminen
 • joukkoliikenteen vahvistaminen
 • konsernin asuntokannan peruskorjaus ja asuntotarjonnan lisääminen
 • matkailutavoitteina näkyvät tapahtumat, kasvavat matkailijakäynnit sekä kiinnostava ja positiivinen kuntakuva.

Pirkanmaan vihreä helmi

Toteutetaan kestävää kehitystä

 • Hinku-tiekartan mukaiset tavoitteet ja toimet
 • resurssitehokkuus, energiatehokkuus, uusiutuvan energian hyödyntäminen
 • kustannussäästö
 • yhteistoiminta Nokian Eco 3 kanssa
 • turvataan vesistöjen hyvä tila ja pohjavesivarojen hyödyntäminen
 • luodaan mahdollisuuksia ympäristötietoisiin elintapoihin.

Kestävä ja resurssitehokas toimintatapa kuntataloudessa

 • maltillisesti kasvava toimintakate
 • vahvistuva vuosikate, positiivinen tilinpäätös, alijäämän estäminen
 • maltillinen investointiohjelma
 • järkevä ja perusteltu omistaminen ja omaisuuden arvosta huolehtiminen.

Kriittiset menestystekijät

 • kunta kehittyy asukasluvultaan kasvavana
 • yrityshankinta on aktiivista, työllisyys kasvaa ja työvoimaa on saatavana
 • tarjotaan monipuoliset, vetovoimaiset asumismahdollisuudet
 • julkinen liikenne mahdollistaa saavutettavuuden ja työssäkäynnin
 • veropohjan kasvu mahdollistaa vahvistuvan talouden
 • ylläpidetään monipuoliset sote-palvelut myös eri järjestäjätahojen toteutuessa
 • yhteisöllisyys ja rakentava me-henki
 • rakentava, tavoitteellinen ja toisia kunnioittava päätöksenteko
 • osaava henkilöstö, hyvä työnantaja.

Kuntastrategian jatkotoimenpiteet

Kuntalain 110 § perusteella talousarvio ja sen toimintasuunnitelma on laadittava toteuttamaan kuntastrategiaa.

Vuosittaisissa talousarviossa määritellään palvelualueittain tarkemmat vuosittaiset toimenpiteet tämän strategian ohjaamina. Käsittely jatkuu vuoden 2019 talousarvion valmistelussa.

Kuntastrategia tehdään yhteisen viestinnän avulla tutuksi ja yhteiseksi sekä henkilöstölle että asukkaille ja paikallisille sidosryhmille. Strategian keskeiset teemat tulevat esiin Hämeenkyrön kuntamarkkinoinnissa.