Kuvassa yhteiskoulu

Peruskoulut

Yhteiskoulu on ainoa perusopetuksen 7.–9. vuosiluokkien koulu Hämeenkyrössä.
Samassa kiinteistössä toimii F. E. Sillanpään lukio.

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhdessä huoltajien kanssa.

Kouluterveydenhoitaja
Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntija. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat joka vuosi terveystapaamisen merkeissä sekä yksilöllisen tarpeen mukaan. Terveydenhoitajan tehtävänkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen.

Koululääkäri
Koululääkäri tarkastaa koulullamme pääosin 8.-luokkalaiset osana laajaa terveystapaamista Sairauksiin liittyvissä asioissa ohjataan terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolle. Tarkemmat tiedot koululääkäristä saat terveydenhoitajalta.

Kuraattori
Kuraattori auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmatilanteita. Kuraattorin tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen.

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Psykiatrisen sairaanhoitajan antaa keskusteluapua oppilaille mielen hyvinvoinnin asioissa.

Koulupsykologi
Koulupsykologin työhön kuuluu oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia, sekä tukitoimien suunnittelua yhdessä oppilaan, vanhempien, opettajien ja mahdollisesti muiden yhteistyötahojen kanssa. Tarvittaessa koulupsykologi voi ohjata oppilaan jatkotutkimuksiin tai muun hoidon pariin.

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen keskeisenä tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon.

Lisäksi oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä.

Oppilaanohjaus perusopetuksessa, Opetushallitus: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaanohjaus-perusopetuksessa

Oppilaskunta

Perusopetuslain mukaan koulussa tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista.
Hämeenkyrön Yhteiskoululla toimii oppilaskunta, jonka jäseniä ovat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus ja hallitukseen kuuluu oppilaiden edustajia kaikilta luokka-asteilta. Oppilaskunnan hallitus valitaan syyslukukauden alussa. Jokaisella oppilaalla on yhtäläinen mahdollisuus tulla valituksi hallitukseen, mutta hallitusjäsenyyden säilyminen edellyttää asiallista käytöstä sekä muun koulutyön hoitamista hallitustyön ohella.

 

Koulussamme oppilaskuntatoiminta näkyy:

 • Koulun toiminnassa ja kehittämisessä, sillä oppilaskunta osallistuu mm. opetussuunnitelman, koulun järjestyssääntöjen ja tasa-arvosuunnitelman valmisteluun, kouluruokailun suunnitteluun sekä koulun viihtyvyyden ja koulurauhan edistämiseen.
 • Hallitus tekee yhteistyötä opettajakunnan, oppilashuollon, muun henkilökunnan, tukioppilaiden sekä F. E. Sillanpään lukion opiskelijakunnan hallituksen kanssa. Harkintansa mukaan hallitus myös tukee rahallisesti eri oppiaineiden tarpeita.
 • Tapahtumina, tempauksina ja teemapäivinä, joita hallitus järjestää ja rahoittaa kunkin lukuvuoden suunnitelmien ja mahdollisuuksien mukaan.
 • Stipendeinä, joita hallitus jakaa huomattavan määrän keväisin, pääasiassa opintonsa päättäville yhdeksäsluokkalaisille.

Tukioppilastoiminta

Mannerheimin Lastensuojeluliitto aloitti tukioppilastoiminnan maassamme vuonna 1972. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, luoda koulun yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta koulussa.

Koulussamme järjestetään tukioppilastoimintaa mahdollisuuksien mukaan seuraavasti:

Kummitunnit seitsemäsluokkalaisille:

 • ryhmäytymisen ja luokkahengen edistämistä, Kiusaamista Vastaan- tunnit, koulutyöskentelyyn liittyvää motivointia

Tukioppilaiden koulutusta:

 • oman koulun tukioppilasohjaajan/opon vetämää koulutusta: ryhmäyttämistaitojen kartuttamista, tukioppilaan tehtävät, kummituntien suunnittelemisen ohjausta, ryhmäytymisleikkien ohjaamisen harjoittelua, tukioppilaiden esittelytaulun valmistaminen ja lukukauden suunnittelua
 • mahdollisuuksien mukaan MLL:n tai muiden järjestöjen tai kouluttajien koulutusta

Tapahtumien järjestämistä:

 • syksy: tervetuloriehat uusille seitsemäsluokkalaisille, pikkujoulut
 • kevät: halipäivä, vappudisco, kuudesluokkalaisten kaksipäiväiset tutustumispäivät

Vierailijoiden kutsumista koululle ja/tai tempausten ja kampanjoiden pitämistä:

 • mahdollisuuksien mukaan (esim. järjestöjen, yhteisön edustajia tai vierailija kertomaan koulukokemuksistaan)

Yhteistyötä:

 • eri yhteistyötahojen kanssa (mm. yläkoulun ja lukion oppilaskunnan kanssa, vanhempainyhdistys, MLL)

 

Tukioppilaiksi valitaan oppilaita, jotka haluavat toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita.

Kuvassa FE.Sillanpään koulu

Hämeenkyrön Yhteiskoulu

Ristamäentie 13

39100 Hämeenkyrö

Yhteystiedot

rehtori, Yhteiskoulu / F. E. Sillanpään lukio

Merja Heinäaho

050 367 4026

lehtori, englannin kieli ja ruotsin kieli, vararehtori, Yhteiskoulu

Jarkko Nurmi

050 390 4242

koulusihteeri, Yhteiskoulu

Terhi Kiiskilä

050 390 4254

Oppilashuollon ja oppilaanohjauksen yhteystietoja

oppilaanohjauksen lehtori, Yhteiskoulu

Marika Mäki-Laurila

041 731 3553

vs. lehtori, oppilaanohjaus, historia ja yhteiskuntaoppi, Yhteiskoulu

Anniina Pyy

050 381 5275

erityisopettaja, Yhteiskoulu

Kari Muistola

050 443 0081

erityisopettaja, Yhteiskoulu

Toni Heikura

050 364 5609

Koulukuraattori – Yhteiskoulu

050 373 3164

Terveydenhoitaja – Yhteiskoulu

050 390 4233

Psykologi – Yhteiskoulu

040 183 4630

Psykiatrinen sairaanhoitaja – Yhteiskoulu

044 486 0017

Yhteiskoulun tilavarauslomakkeita käsittelevät lukion koulusihteeri Pasi Luhtanen ja rehtori Merja Heinäaho.