Kuva talon rakentamisesta

Katselmukset

 • Lupapäätöksessä on kerrottu, mitä katselmuksia hankkeessa tulee tehdä.
 • Hankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, että kaikki katselmukset tilataan rakennusvalvonnasta oikea-aikaisesti työn edistymisen mukaan.
 • Aloituskokouksessa voidaan sopia tarkemmin miten katselmukset toteutetaan ja kuka katselmukset tilaa.
 • Jos lupapäätöksessä katselmuksen yhteydessä on maininta vastaava työnjohtaja, niin kyseisen katselmuksen suorittaa tällöin kohteen vastaava työnjohtaja.
 • Katselmukset suositellaan tilaamaan rakennusvalonnasta n. 1-2 viikkoa etukäteen.

Katselmuksien tilaaminen

rakennustarkastaja

Timo Mäkelä

050 512 3827

Sijainnin merkintä asemakaava-alueella

maankäyttöinsinööri

Anne Hannunen

050 68 248

LVI-tarkastukset

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Jari Luoma

050 554 2406

Rakennusvalvonnan katselmukset lyhyesti

 • Aloituskokous
  • Aloituskokous tilataan rakennusvalvonnasta ennen rakentamisen aloittamista. Aloituskokoukseen tulee osallistua rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.
   • Katso aloituskokouksen liite sivun alaosasta.
 • Sijainnin merkintä
  • Sijainnin merkinnän tekee haja-asutusalueilla rakennusvalvonta ja asemakaava-alueilla maankäyttöinsinööri tai mittamies. Rakennusluvasta näet tilataanko katselmus rakennusvalvonnasta tarkastusinsinööriltä vai maankäyttöinsinööriltä.
 • Pohjakatselmus
  • Katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta perustusten maankaivutöiden yhteyteen.
   • Toimita pohjatutkimukset ja perustussuunnitelmat lupapisteeseen ennen pohjakatselmuksen tilaamista. Suunnitelmien tarve sovitaan aina hankekohtaisesti.
 • Perustuskatselmus
  • Perustuskatselmus pidetään perustusten valamisen/ täyttötöiden jälkeen, ennen rakennuksen rungon aloittamista. Usein perustuskatselmus on merkitty vastaavalle työnjohtajalle.
 • Rakennekatselmus
  • Kun rakennuksen kantavat rakenteet on tehty vesikattoon saakka ja vastaava työnjohtaja on tehnyt oman tarkastuksensa, tilataan rakennekatselmus rakennusvalvonnasta.
  • Kantavat rakenteet tulee olla näkyvillä katselmuksella, eli katselmus on tärkeää ajoittaa oikeaan hetkeen. Jos rakenteita on kuitenkin pakottavasta syystä suljettava ennen katselmusta, tulee vähintäänkin vastaavan työnjohtajan tarkastaa kyseiset rakenteet.
  • Rakennesuunnitelmat tulee olla toimitettuna lupapisteeseen ennen rakennekatselmuksesta:
   • runkopiirustukset (mm. rakennepohjat, leikkaukset, detaljit,, yläpohjan tuenta)
   • tehtaalta tulleet kattoristikoiden valmistuspiirustukset laskelmineen
 • Hormikatselmus
  • Savuhormitarkastus pyydetään rakennusvalvonnasta, kun savuhormi on asennettu ja ennen kuin se peitetään (esimerkiksi sisäkattoverhous estää läpiviennin tarkastuksen). Savuhormin vaatimat pinnoitukset väli- ja yläpohjien osalta on oltava tehtynä. Läpivientien kohdilla läpivientieriste (esim. palovillaeriste) on oltava asennettuna.
   • Savuhormitarkastuksessa on oltava savupiippusuunnitelma, savuhormin ja tulisijan asennusohjeet sekä CE-hyväksynnät valmispiippujen ja tulisijojen osalta. CE-hyväksynnän tyyppikilpi on kiinnitettävä valmispiippuun tai sen välittömään läheisyyteen.
   • Koska hormikatselmuksen järjestäminen oikea-aikaisesti voi olla haastavaa työmaalla, voi vastaava työnjohtaja sopia rakennusvalvonnan kanssa tarkemmin vaihtoehtoisesta hormikatselmuksen toimitustavasta tapauskohtaisesti.
 • Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus
  • Katselmus tilattava ennen LVI-laitteiston käyttöönottoa. Vastuullisten työnjohtajien tulee huolehtia, että rakennusvalvonnasta pyydetään lupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten suorittamista.
   • Mm. KVV-Suunnitelmat, koepainekokeen pöytäkirja ja KVV- työnjohtajan tarkastusasiakirjat tulee olla toimitettuna lupapisteeseen ennen katselmuksen tilausta
 • IV-laitteiden loppukatselmus
  • Katselmus tilattava ennen IV-laitteiston käyttöönottoa. Vastuullisten työnjohtajien tulee huolehtia, että rakennusvalvonnasta pyydetään lupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten suorittamista.
   • Mm. IV-suunnitelmat, IV-mittaus pöytäkirja ja IV- työnjohtajan tarkastusasiakirjat tulee olla toimitettuna lupapisteeseen ennen katselmuksen tilausta.
 • Erityinen palotarkastus
  • Katselmus tilataan Pirkanmaan pelastuslaitokselta ennen kohteen käyttöönottokatselmusta.
 • Käyttöönottokatselmus
  • Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen hyväksytysti suoritettua käyttöönottokatselmusta. Käyttöönotettavan osan tulee täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset ja kaikki tarvittavat tarkastukset ja katselmukset tulee olla suoritettuna ja dokumentit toimitettuna.
   • Katso tarkemmat ohjeet rakennuksen käyttöönottoon sivun alaosasta.
 • Loppukatselmus
  • Rakennus ja pihat ovat valmistuneet kaikilta osiltaan, mahdollisista muutoksista on toimitettu uudet suunnitelmat lupapisteeseen ja kaikki käyttöönotossa havaitut puutteet on korjattu.