kuvassa vesijohtovuodot 30.10.2020

Kadut, tiet ja yleiset alueet

Kaivulupa tarvitaan kaikissa kaivutöissä Hämeenkyrön kunnan hallinnoimilla alueilla. Katu – ja muilla yleisillä alueilla tehtävät työt edellyttävät katu- ja sijoituslupaa. Tällä luvalla kunta valvoo yleisillä alueilla tapahtuvia töitä. Työt pyritään rajaamaan tarkasti sekä tekemään ne nopeasti ja turvallisesti niin, että yleisillä alueilla aiheutettu haitta töistä jää mahdollisimman pieneksi.

Luvan käsittely

Työstä vastaavan on tehtävä työstä kadulla ja yleisellä alueella ilmoitus kunnalle 21 vuorokautta ennen työn aloittamista.

Työ voidaan aloittaa heti, kun kunta on antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys, jossa osoitetaan tarvittavassa laajuudessa alueen työnaikainen käyttö, työn kesto, työssä käytettävien laitteiden ja rakenteiden sijoitus, tilapäinen liikennejärjestely kaikki liikennemuodot huomioon ottaen sekä työstä vastaava henkilö.

Kunta voi antaa ilmoituksen johdosta työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi.

Näin haet kaivulupaa

Hakemus jätetään

Hämeenkyrön kunta / maarakennusmestari
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi (aihekenttään: Maarakennusmestari katu- ja sijoituslupa, työmaan os.)

Kaivu- ja sijoituslupa

Haetaan lupa katualueella tai muilla yleisillä alueilla tapahtuvalle kaivutyölle.

Sijoituslupa

Pelkkää sijoituslupaa voidaan hakea ennen kaivulupaa, jos halutaan nopeuttaa mittavissa työkohteissa myöhempää kaivuluvan myöntämistä. Kaivulupa sisältää aina myös katualueelle pysyvästi jäävälle johdolle, putkelle, jakokaapille ym. sijoitusluvan.

Työ-/kaivuilmoitus

Katu ja muilla yleisillä alueilla ennalta arvaamattomat vikakorjaukset (esim. vuodot), joista kaivuilmoitus tehdään vikakorjauksen aloittamisesta seuraavana työpäivänä.

Ilmoitus annetaan samalla lomakkeella.

Ohjeet, maksut ja lupaehdot

Kunnalla on kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaan oikeus periä maksu katu ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töitä koskien ilmoituksen tarkistamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Samoin kunta voi periä maksun kadun ja yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä. Maksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys.