kuvassa on tuulivoimapuisto

Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos nähtävillä 6.3.-19.4.2024

Hämeenkyrön kunnanhallitus on päättänyt 12.2.2024 §45 asettaa nähtäville Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaluonnoksen ja valmisteluaineiston osallisten ja viranomaisten tiedottamiseksi ja kuulemiseksi.

Ilmatar Energy Oy:n hankeyhtiö Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy suunnittelee enintään 15 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista Hämeenkyrön kunnan ja Ikaalisten kaupungin alueelle. Voimalat sijoittuisivat molemmin puolin kuntarajaa, Vatulanharjun ja Vesajärven kylän väliselle alueelle. Tämänhetkisen suunnitelman mukaisesti voimaloista 7 sijoittuu Hämeenkyrön kaava-alueelle, jonka pinta-ala on noin 8,6 km2. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Hankkeeseen sovelletaan lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä (YVA), joka on käynnissä kaavoituksen rinnalla.

Valmisteluvaiheen kuulemisessa kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 6.3.-19.4.2024 Hämeenkyrön kunnanviraston asiointipisteessä osoitteessa Härkikuja 7 sekä tällä kunnan internetsivuilla. Kaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta on mahdollista jättää valmisteluvaiheen palautetta, mielipiteitä ja lausuntoja, 19.4.2024 mennessä seuraavasti:

sähköpostitse: kirjaamo@hameenkyro.fi tai kirjeitse: Hämeenkyrön kunta, Kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö. Suullinen palaute kirjataan ylös ottamalla yhteyttä kaavoituksesta vastaaviin henkilöihin kunnassa.

Kaavoitusta ja ympäristövaikutusten arviointia (YVA) esittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin 13.3.2024 Ammatti-instituutti Iisakissa. Osallistuminen oli mahdollista myös etäyhteydellä. Tästä linkistä pääset katsomaan tilaisuuden: Yleisötilaisuuden tallenne

Nähtävillä oleva aineisto

Kaavan vanhempia aineistoja

Kaavan vireilletulo

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1.4.-9.5.2022.

Yleisötilaisuus

Kaavoitusta käsittelevä kuntien yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestettiin aloitusvaiheessa Ammatti-Instituutin auditoriossa 28.4.2022.

Tästä linkistä pääset katsomaan Yleisötilaisuuden. https://vimeo.com/702806944/e78b6b05d3

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA):

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely. YVA-selostus on nähtävillä 21.2.-5.4.2024 ja siitä voi esittää mielipiteitä Pirkanmaan ELY-keskukseen viimeistään 5.4.2024.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista löytyy lisätietoa Ympäristöhallinnon sivuilta alla olevasta linkistä

Rakennuskielto

Kunnanhallitus on päätöksellään 21.8.2023 § 178 määrännyt Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueelle rakennuskiellon, joka on voimassa viiden vuoden ajan, kuitenkin enintään siihen asti, että kaava on saanut lainvoiman. Alueen rakentamisrajoitus ei koske maankäyttö- ja rakentamislain 128 § mukaista maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.