kuvassa on tuulivoimapuisto

Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava

Hämeenkyrön kunnanhallitus päätti 21.03.2022 § 62 Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulosta ja kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta. Tiedotamme mahdollisuudesta jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä kaavoituksen valmisteluvaiheessa
(MRA 30 §, MRL 63 §).

Ilmatar Energy Oy:n hankeyhtiö Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy suunnittelee enintään 15 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueelle molemmin puolin kuntarajaa. Suunnittelualue sijaitsee n.12 km:n etäisyydellä Hämeenkyrön keskustaajamasta luoteeseen. Kaavoituksen tavoitteena on laatia tuulivoimaosayleiskaava alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavojen perusteella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 14 km2.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään hankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan, miten kaavoitukseen voi osallistua ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. OAS on nähtävillä Kunnantalon asiointipisteessä os. Härkikuja 7 ja kunnan kotisivuilla alkaen 1.4.2022. Siitä on mahdollista jättää kaavoituksen alkuvaiheen palautetta 1.4.–9.5.2022 välisenä aikana sähköisesti kirjaamo@hameenkyro.fi. Kirjeitse ja suullisesti palautetta voi jättää osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö. Suullinen palaute kirjataan ylös ottamalla yhteyttä kaavoituksesta vastaaviin henkilöihin kunnassa.

Rakennuskielto

Kunnanhallitus on päätöksellään 21.8.2023 § 178 määrännyt Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueelle rakennuskiellon, joka on voimassa viiden vuoden ajan, kuitenkin enintään siihen asti, että kaava on saanut lainvoiman. Alueen rakentamisrajoitus ei koske maankäyttö- ja rakentamislain 128 § mukaista maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.

yleisötilaisuus

Kaavoitusta käsittelevä kuntien yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestettiin Ammatti-Instituutin auditoriossa, Taitokuja 3, Hämeenkyrö torstaina 28.4.2022

Tästä linkistä pääset katsomaan Yleisötilaisuuden. https://vimeo.com/702806944/e78b6b05d3

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA):

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista löytyy lisätietoa Ympäristöhallinnon sivuilta alla olevasta linkistä