kuvassa on kukka ja perhonen

Ympäristö ja luonto

Ympäristötoimen luvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot vaativat luvan tai ilmoituksen tekemistä. Kuulutettavana olevat ympäristölupahakemukset ja ilmoitukset melua tai tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista liitteineen sekä päätökset ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla ajankohtaista/kuulutukset -kohdassa.

Luvista peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Hämeenkyrön kunnassa ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lupa-asiat käsittelee ympäristölautakunta. Käsiteltäviä lupia ovat mm. ympäristöluvat ja maastoliikennelain mukaiset luvat. Hallintosäännössä ympäristötarkastajalle on delegoitu mm. vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Ympäristönsuojelussa käsitellään lisäksi erilaisia ilmoituksia mm. meluun, tärinään, maatalouden ympäristönsuojeluun ja rekisteröinteihin liittyen.

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulaissa säädetään ympäristöluvasta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lisäksi isojen hankkeiden ympäristöluvat käsittelee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Lupaviranomaisten toimivalta on tarkemmin esitetty ympäristönsuojeluasetuksessa (1-2 §:t).

Toimi näin: Tutustu ensi ympäristöhallinnon sivuilla ympäristölupaprosessiin. Ympäristölupahakemuslomakkeet liitteineen sekä täyttöohjeet löytyvät Miten ympäristölupa haetaan – ohjeet ja lomakkeet -sivustolta.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Maastoksi kutsutaan aluetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Maastoa on myös jään peittämä vesialue. Lupaa ei tarvita, jos alueelle on myönnetty ympäristölupa tai jos alue on asemakaavassa erikseen osoitettu moottoriajoneuvojen käyttämiseen.

Toimi näin: Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan ympäristöpalveluihin, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostilla kirjaamo@hameenkyro.fi. Jos tapahtuma sijoittuu myös naapurikunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee Pirkanmaan ELY-keskus. Lupahakemuksen liitteenä tulee olla kartta toiminta-alueesta, alueen omistajien kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

Vesiliikennelain mukainen lupa

Kaikilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tarvitaan yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa tarvitaan, jos tapahtuma järjestetään toistuvasti tai säännöllisesti. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle. Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalle on jo myönnetty ympäristölupa tai jos alue on kaavassa erikseen osoitettu tällaista toimintaa varten.

Toimi näin: Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan ympäristöpalveluihin, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostilla kirjaamo@hameenkyro.fi. Jos tapahtuma sijoittuu vesialueella myös naapurikunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee tällöin Pirkanmaan ELY-keskus. Lupahakemuksen liitteenä tulee olla kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vesi- ja viemäriverkkoon. Vapautus voidaan myöntää, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen taloudellista ja asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä ja lisäksi kiinteistön jätevedet on käsiteltävä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Toimi näin: Vapautusta haetaan joko vapaamuotoisella hakemuksella tai vapautuslomakkeella joka toimitetaan ympäristöpalveluihin, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostilla kirjaamo@hameenkyro.fi.

Poikkeaminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä

Poikkeamista kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä esim. jätevesijärjestelmien sijoituksen osalta tulee hakea ympäristöpalveluista.

Toimi näin: Poikkeamista haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan ympäristöpalveluihin, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostilla kirjaamo@hameenkyro.fi.

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Eräiden jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristölupaa, mikäli ns. MARA-asetuksen (843/2017) mukaiset edellytykset täyttyvät. Tällöin tarvitsee tehdä MARA-ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Toimi näin: Tutustu ensi ympäristöhallinnon sivuilla MARA-asetukseen. MARA-ilmoitus ja täyttöohjeet löytyvät Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa -sivustolta.

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksen 24 §:n mukaan eräiden jätteiden vähäisestä hyödyntämisestä maarakentamisessa tulee ilmoittaa 30 vrk ennen sijoittamista.

Toimi näin: Kun kyseessä on MARA-ilmoituskäsittelyä vähäisemmästä jätteiden hyödyntämisestä (esim. betonimurske < 500 tonnia) eikä sijoituspaikka sijaitse pohjavesialueella, tulee ilmoitus tehdä vapaamuotoisella hakemuksella (sis. hyödyntämisen perustelut, jätteen laatu, määrä, kartta ja kerrokset) ympäristöpalveluihin, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostilla kirjaamo@hameenkyro.fi.

Ilmoitus melusta ja tärinästä

Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hämeenkyrön ympäristönsuojelumääräyksissä määritellään tarkemmin, mistä toiminnoista meluilmoitus tulee tehdä.

Toimi näin: Melu- ja tärinäilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ympäristösuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava. Yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella voidaan ilmoittaa useampia tapahtumia. Hakemus toimitetaan ympäristöpalveluihin, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostilla kirjaamo@hameenkyro.fi.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusmenettelyn piirissä olevia toimintoja ovat muun muassa osa eläinsuojista, eräät elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnot, eräät kemikaalivarastot, vähäiset ampumaradat, sahalaitokset, varikot ja kiinteät eläintarhat ja huvipuistot.

Toimi näin: Ilmoituksen tekeminen tapahtuu alakohtaisella ilmoituslomakkeella. Ilmoitus toimitetaan ympäristöpalveluihin, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostilla kirjaamo@hameenkyro.fi. Ilmoituslomakkeet ja ohjeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Tiettyjen ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos) ja 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta. Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu, asfaltin valmistaminen sekä betoniasemat ja betonituotetehtaat. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, joissa käytetään orgaanisia liuottimia. Jos edellä mainittu toiminto sijoittuu pohjavesialueelle, tulee toiminnalle hakea ympäristölupa.

Toimi näin: Rekisteröinti tapahtuu alakohtaisella rekisteröinti-ilmoituslomakkeella. Ilmoitus toimitetaan sähköpostitse ympäristöpalveluihin, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostilla kirjaamo@hameenkyro.fi.. Ilmoituslomakkeet ja ohjeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Aumausilmoitus

Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa tulee etukäteen ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa suorittaa tarkastuksen.

Toimi näin: Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa ja kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista tekee niiden vastaanottaja. Ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy. Ilmoitus tehdään aumausilmoituslomakkeella, joka toimitetaan ympäristöpalveluihin, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostilla kirjaamo@hameenkyro.fi.

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun (1.11.-31.3). Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Poikkeamismenettely on tarkoitettu ainoastaan vain erityisten poikkeavien olosuhteiden vallitessa. Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Toimi näin: Ilmoitus on jätettävä viimeistään 31.10. mennessä kunnan ympäristövalvontaan. Takaraja lannan levitykselle poikkeustilanteessa on marraskuun viimeinen päivä (30.11.). Ilmoitus tehdään Lannan levittämisestä poikkeustilanteessa -lomakkeella, joka toimitetaan ympäristöpalveluihin, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostilla kirjaamo@hameenkyro.fi.

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee ympäristölautakunta, mikäli kyseessä ei ole vesilupaa tai ojitustoimitusta vaativa asia. Erimielisyydet koskevat yleensä tilanteita, joissa kiinteistönomistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisten ojiin. Lautakunta ratkaisee myös sellaiset erimielisyydet, joissa kiinteistönomistaja on laiminlyönyt ojansa kunnossapidon ja näin aiheuttanut vahinkoa toisen kiinteistölle. Ratkaistavan riidan osapuolia voi olla kaksi tai useampia. Ratkaisun yhteydessä viranomainen voi määrätä korvauksia haittaa kärsineelle. Haja-asutusalueella ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan etupäässä vesilain perusteella, asemakaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

Toimi näin: Ojitusta koskeva riita-asia laitetaan vireille ympäristölautakunnalle toimitettavalla vapaamuotoisella kirjelmällä. Kirjelmä tulee toimittaa ympäristöpalveluihin, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostilla kirjaamo@hameenkyro.fi

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta

Jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan yrityksen on tehtävä toiminnastaan ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen perusteella yritys merkitään jätehuoltorekisteriin. Yritys voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista niistä vastaanottopaikoista, joihin se toimittaa jätettä välivarastoitavaksi. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, kenen toimeksiannosta jätettä kerätään ja kenen vastuulla kerätty jäte on. Ilmoituksessa tulee kertoa, onko vastaanottopaikalla ympäristölupa, ja onko keräystoiminta jatkuvaa vai määräaikaista.

Toimi näin: Ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten tehdään toimittamalla ilmoituslomake ja sen liite ympäristöpalveluihin, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostilla kirjaamo@hameenkyro.fi .

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, joka myöntää myös toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena. Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita käytetään, millaisia päästöjä voi syntyä, miten ne mitataan ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista. Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Toimi näin: Koeluontoisesta toiminnasta tehdään ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus toimitetaan ympäristöpalveluihin viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostilla kirjaamo@hameenkyro.fi.

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä viranomaiselle. Tilanne voi aiheutua onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, purkutöistä tai muusta syystä. Pilaantumista tai vaaraa voivat aiheuttaa kiinteän aineen, nesteen tai kaasun päästöt, jäte tai esimerkiksi radioaktiivisuus. Jos toiminta perustuu valtion viranomaisen antamaan lupaan, ilmoitus tulee tehdä luvan myöntäneelle viranomaiselle. Muussa tapauksessa ilmoitus tulee tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toimi näin: Ilmoitus toimitetaan ympäristöpalveluihin. Jos poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu äkillistä vaaraa väestölle tai ympäristölle, asiasta on ilmoitettava viipymättä hätäkeskukseen (112). Sen jälkeen, kun ilmoitus poikkeuksellisesta toiminnasta on tehty, ilmoituksen tekijän tulee varautua nopeaan yhteistyöhön viranomaisen kanssa tilanteen saamiseksi hallintaan.

Lisätietoa voit kysyä ympäristötarkastajalta sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeet tulee toimittaa täytettyinä liitteineen ympäristöpalveluihin, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostilla kirjaamo@hameenkyro.fi.

Yhteydenotot

Ympäristötarkastaja. Toimisto avoinna torstaisin klo 12-15.30, muina aikoina tapaamiset ajanvarauksella. Puhelinaika ma-ke klo 9-14

Janika Kanto

050 68 247