Ilmakuvia Pappilanjoen rantakulmasta

Rakentamisen luvat ja luvanvaraisuus

Rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi -palvelun kautta. Rakennusvalvonta harkitsee luvan tarpeen aina tapauskohtaisesti lakien, asetuksien, kaavojen ja kunnan rakennusjärjestyksen perusteella. Hankkeeseen tarvittavista luvista voit tiedustella rakennusvalvonnasta myös lupapisteen neuvontapalvelun kautta ennen luvan jättämistä.

Rakennuslupa

Rakennusluvan tarvitset aina rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttamiseen.

Esim. omakotitalon ja saunan rakentaminen edellyttää aina rakennuslupaa.

Toimenpidelupa ja -ilmoitus

Toimenpideluvan tarvitset mm. talousrakennuksen, pihavajan, katoksen tai muun vastaavan kevyen rakennelman pystyttämiseen. Toimenpidelupa tarvitaan myös mm. rakennuksen ulkoasun muuttamiseen, maalämpökaivon poraamiseen ja aidan rakentamiseen asemakaava-alueella.

Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestyksestä selviää tarkemmin milloin edellytetään toimenpidelupaa ja milloin toimenpideilmoitusta.

Toimepideilmoituksen voi tehdä rakennustarkastajalle sähköpostilla.

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Rakennuslupa saattaa edellyttää myönteistä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua. Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarvitset esimerkiksi silloin, kun hankkeesi poikkeaa kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksestä tai olet rakentamassa suunnittelutarvealueelle. Kaavattomalle rannalle rakentaminen ja vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi rannalla edellyttää myös poikkeamista. Luvan tarpeen Hämeenkyrössä määrittelee rakennusvalvonta. Poikkeamisluvan ja suunnitelutarveratkaisun käsittelee kaavoitus ja sen myöntää Hämeenkyrön kunnan ympäristölautakunta.

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos

Rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee lupahakemuksen yhteydessä milloin käyttötarkoituksen muutos edellyttää myönteistä suunnittelutarveratkaisua. Käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii aina ympäristölautakunnan myöntämän poikkeamisluvan rannalla. Kaikki tapaukset käsitellään tapauskohtaisesti, ota yhteyttä rakennusvalvontaan asian selvittämieksi.

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen

Rakennuslupaan voi hakea jatkoaikaa. Aloittamiselle voi hakea yhden kerran jatkoaikaa 2 vuotta. Aloittamisen jälkeen rakennusluvan voimassaoloon voi hakea jatkoaikaa 3 vuotta kerrallaan.

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan mm. maisemaa muuttavan maanrakennustyöhön ja puiden kaatamiseen asemakaava-alueella. Maisematyölupaa edellytetään myös yleiskaava-alueilla, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Purkamislupa ja -ilmoitus

Purkamisluvan tarvitset rakennuksen purkamiseen asemakaava sekä yleiskaava-alueilla. Kaava-alueiden ulkopuolellakin on aina tehtävä purkamisilmoitus, vaikka purkaminen ei edellyttäisikään lupaa. Purkamisluvan käsittelyssä huomioidaan Hämeenkyrössä tehdyt rakennuskannan rakennus- ja kulttuurihistorialliset kartoitukset, joista saat lisätietoa rakennusvalvonnasta.

Purkamislupaa ei tarvita, jos rakennuksen purkaminen liittyy voimassa olevaan rakennuslupaan tai muuhun viranomaisen tekemään päätökseen tai kehotteeseen.

Varmista rakennusvalvonnasta ennen rakennuksen purkamista onko purkamisella vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen, mikäli suunnittelet tulevaisuudessa uuden rakennuksen tekemistä puretun tilalle.

Puunkaatoilmoitus

Puunkaatoilmoitus tulee tehdä, kun taajama-alueella kaadetaan puita. Puunkaatoilmoitus hyväksytään, mikäli puiden kaatamiseen on hyvät perusteet.

Puunkaatoilmoituksen voit tehdä sähköpostilla rakennusvalvontaan tarkastusinsinöörille. Lomakkeen löydät kohdasta rakentamisen lomakkeet ja liitteeksi tulee toimittaa puiden sijainti kartalle merkittynä ja valokuvat puista. Jos liitteitä ei ole, niin tarvittaessa voidaan pitää aiheesta erillinen katselmus kiinteistöllä, jolloin puunkaatoilmoituksesta veloitetaan hinnaston mukainen maksu.

Rakennustarkastajan yhteystiedot

rakennustarkastaja

Timo Mäkelä

050 512 3827