Kuvassa maalaismaisemaa

Suunnittelutarve ja poikkeaminen

Ohjeita suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamislupahakemuksen tekijälle

Rakennusvalvonta ratkaisee tarvitaanko rakennuslupaa varten ympäristölautakunnan myöntämä suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa. Ota ensin yhteyttä rakennusvalvontaan, yhteystiedot ja lisätietoa aiheesta löydät rakennusvalvonnan sivuilta.

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa haetaan Lupapisteessä. Lupapisteeseen kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Ennen hakemuksen tekemistä kannattaa kertoa hankkeestaan Lupapisteen Neuvonta-kanavalla, jolloin viranomaiset voivat ottaa kantaa esimerkiksi lupahakemuksen etenemismahdollisuuteen ja tarvittaviin dokumentteihin.

Lupahakemusta täytettäessä kannattaa varmistaa, että heti alussa tulee valituksi oikea lupatyyppi. Hakemuslomake kertoo, mitä tietoja ja liitteitä tarvitaan. Hakemuksen voi laittaa vireille, vaikka osa liitteistä vielä puuttuisi. Lupahakemuksen keskustelupalstalla hakija voi kysyä neuvoja ja käsittelevä viranomainen voi esittää lisäkysymyksiä.

Mikäli Lupapisteen käyttö ei ole mahdollista, voit kysyä lisätietoja kaavoitus@hameenkyro.fi

Poikkeustapauksissa on mahdollista hakea lupaa paperilomakkeella.

Hakemuksessa ja liitteissä huomioitavaa

Hakija

Suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa hakee rakennuspaikan omistaja tai haltija. Kaikki kyseisen kiinteistön omistajat kirjautuvat Lupapisteeseen ja merkitsevät tietonsa kohtaan Osapuolet -> Hakija. Hakija voi myös käyttää valtakirjaa, joka liitetään hakemukseen.

Todistus hallintaoikeudesta

Rakennuspaikan hallintaoikeus todistetaan joillakin seuraavista asiakirjoista: lainhuutotodistus (ei 6 kk vanhempi), kauppakirjan jäljennös ja vuokrasopimusjäljennös tai muu vastaava asiakirjajäljennös. Jäljennös tulee olla oikeaksi todistettu. 

Lainhuutotodistus tilataan Maanmittauslaitokselta.

Ympäristökartta

Ympäristökartassa esitetään rakennuspaikan sijainti.

Ota yhteyttä

toimistosihteeri

Hannele Vataja

050 384 4329

Asemapiirros

Asemapiirros esitetään pääsääntöisesti mittakaavassa 1:500. Suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa haettaessa asemapiirroksen ei tarvitse olla ammattilaisen laatima, mutta siinä tulee yksiselitteisesti esittää seuraavat asiat:

 • Kiinteistön rajat, tilan ja naapuritilojen rekisterinumerot, mahdolliset kaavamerkinnät, pohjoissuuntanuoli. 
 • Rakennukset nimettyinä; uudet, vanhat ja purettavat rakennukset eri merkinnöin sekä naapurin rakennukset, jotka sijaitsevat 10 metriä lähempänä rakennettavaa rakennusta (asemakaava-alueella 6 metrin etäisyydellä).
 • Rakennusten kerrosluvut ja kerrosalat. Uuden rakennuksen kerrosala voi olla arvio.
 • Uuden rakennuksen päämitat sekä etäisyys lähimmistä kiinteistön rajoista ja muista rakennuksista.
 • Minimietäisyys naapurin rajasta rakentamiseen on 5 m (asemakaava-alueella 4 m) sekä etäisyys maantien keskilinjasta 20 m ja yksityistien keskilinjasta 12 m. 
 • Rantapaikoilla etäisyys rantaan ja rantaviivan pituus.
 • Pihamaan järjestelyt, tonttitiet ja liittymä rakennuspaikalle, lisäksi tarpeen mukaan esim. säilytettävät/ istutettavat puut.
 • Maasto ja korkeussuhteet.
 • Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän paikka, jos ei olla viemärin toiminta-alueella, sekä selvitys talousveden saannista ja tarvittaessa kaivon paikka.
 • Rakennuspaikka voidaan esittää osittain tai mittakaavassa 1:1000, jos rakennuspaikkana on suurehko tila. 

Tieliittymä

Liittymä maantielle

Jos rakennuspaikka liittyy maantiehen, tarvitaan uudelle liittymälle tai vanhan liittymän käyttötarkoituksen muutokselle lupa ELY:stä. Asia kannattaa selvittää ajoissa, sillä rakennuslupaa ei voida myötää ilman liittymälupaa.

Kun rakennettava kiinteistö rajoittuu maantiehen, tulee ELY-keskusta kuulla naapurina. Lausunnossaan ELY ottaa kantaa myös liittymäluvan mahdollisuuteen. Varsinainen liittymälupa haetaan vasta, kun suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa on saatu. ELY:n naapurinkuulemislausunto tulee liittää lupahakemukseen.

Myös kauempana tiestä sijaitsevalla kiinteistöllä saatetaan tarvita ELY:n lausunto, jos esimerkiksi maantieliittymän käyttö lisääntyy tai muuttuu.

Liittymä yksityistielle

Jos rakennuspaikka liittyy yksityistiehen, tulee liittymän mahdollisuus selvittää tiekunnalta. Jos rakentaminen sijoittuu alle 12 metrin etäisyydelle yksityistien keskilinjasta, tarvitaan tiekunnalta kirjallinen suostumus.

Naapurien kuuleminen

Hakija kuulee naapurit

Lupapisteen kohdassa Lausunnot luvan käsittelijä valitsee kuultavat naapurit. Hakija voi kuulla naapurit kutsumalla heidät sähköpostilla Lupapisteeseen, jossa naapurit pääsevät antamaan kommenttinsa vahvan tunnistautumisen jälkeen.

Jos kuuleminen Lupapisteen kautta ei onnistu, hakija voi kuulla naapurit myös seuraavasti:

 • Tulosta hakemus ja liitteet Lupapisteestä.
 • Anna naapureille nähtäväksi hakemus liitteineen sekä kuulemislomake.
 • Pyydä naapurien allekirjoitukset sekä lomakkeeseen että asemapiirrokseen, jossa lisättynä teksti: ”Olemme tutustuneet poikkeamisluvan / suunnittelutarveratkaisun suunnitelmiin pvm.  ja meillä ei ole huomautettavaa hankkeesta.” Naapurikiinteistöjen kaikki omistajat allekirjoittavat molemmat asiakirjat.
 • Skannaa naapurien allekirjoittama lomake ja asemapiirros ja liitä Lupapisteeseen kohtaan Naapurin kuuleminen.
 • Jos naapuri tekee muistutuksen hankkeesta, tulee se kirjoittaa erilliselle A4 paperille ja se on liitetään hakupapereihin.

Kunta kuulee naapurit

Hakijan pyynnöstä kunta voi kuulla naapurit, jolloin valitaan kyseinen kohta Lupapisteen Lausunnot-välilehdellä. Jos hakija haluaa, että kunta kuulee vain osan naapureista, se ilmoitetaan hakemuksen keskustelupalstalla.

Kunnan suorittama naapurikuuleminen maksaa 140 €/ naapuri. Vähäisen hankkeen tai omakotitalon ja asumiseen liittyvän talousrakennuksen osalta maksu on 70 €/ naapuri. Kunta varaa naapureille vähintään 7 vrk aikaa esittää muistutuksensa hakemuksesta. Lisäksi varataan postin kulkuun 7 vrk. Jos hankkeella on huomattavaa vaikutusta naapureita kauempana olevien asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin, hakemuksesta kuulutetaan kunnan toimesta kunnan ilmoitustaululla ja ilmoitetaan paikallislehdessä. Lehtikuulutus maksaa hakijalle vähintään 220 € ja todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut tämän määrän ylittävältä osalta.

Päätös

Hämeenkyrön Elinympäristölautakunnan lupajaoston päätös toimitetaan postitse luvan hakijalle ja se laskutetaan erillisellä laskulla. Myönnetty poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu 500 €, hylätty hakemus 250 €.

Lisätietoja Lupapisteen Neuvonta-palstalla tai kaavoitus(at)hameenkyro.fi.

Lisätietoja Lupapisteen Neuvonta-palstalla tai kaavoitus@hameenkyro.fi.