Kuva luonto

Maa-ainesten otto

Kaupallisessa tarkoituksessa suoritettua maa-ainesten ottamista varten tarvitaan maa-aineslupa. Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei

 • ainesten ottaminen ole kaivoslakiin (503/65) perustuvaa ainesten ottamista
 • rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamista ja hyväksikäyttöä, kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan
 • sellaista ainesten ottamista vesialueella, johon vesilain (264/61) mukaan vaaditaan vesioikeuden lupa.

Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarvekäytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveotossakin ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa (MAL 3 § 4 mom.).

Ennen luvan hakemista on hakijoiden syytä tutustua Ympäristöhallinnon oppaaseen maa-ainesten ottamisesta (maa-ainesten kestävä käyttö).

Oppaan tarkoituksena on toimia yleisenä ohjeena maa-aineslain mukaisessa lupamenettelyssä, ottamisen suunnittelussa ja valvonnassa.

Ota yhteyttä

maankäyttöinsinööri

Anne Hannunen

050 68 248

Ota yhteyttä maa-ainesten yhdistelmälupien eli kallionlouhintaa ja maa-aineslupaa koskevissa asioissa

Ympäristötarkastaja. Toimisto avoinna torstaisin klo 12-15.30, muina aikoina tapaamiset ajanvarauksella. Puhelinaika ma-ke klo 9-14

Janika Kanto

050 68 247


Hakemus

Maa-aineslupahakemuslomakkeen saa itse tulostettua alla olevasta linkistä tai hakemalla Hämeenkyrön kunnan tekniseltä toimistolta.

Lupahakemus liitteineen on tehtävä kahtena kappaleena ja siihen liittyvä ottamissuunnitelma neljänä kappaleena. Hakemus liitteineen jätetään Hämeenkyrön kunnan tekniseen toimistoon.

Hakemuksen liitteet

1. Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta alueeseen (1 kpl)

 • Omistus- tai hallintaoikeuden selvitykseksi sopivat oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai lainhuutotodistuksesta
 • Mikäli alueella on useita omistajia, tarvitaan kaikilta valtakirja tai allekirjoitus hakemuslomakkeeseen.
 • Mikäli hakija on yhtiö, tarvitaan selvitys yhtiön nimenkirjoitusoikeudesta (esim. kaupparekisterin ote)

2. Ottamissuunnitelma (4 kpl)

 • Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä, mikäli mahdollista, alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma.
 • Suunnitelmaa laadittaessa on tarvittavassa laajuudessa selvitettävä vallitsevat luonnonolosuhteet sekä hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin.
 • Ottamissuunnitelmaan kuuluu ottamisalueen kartta, tarvittavat leikkauspiirustukset ja muu suunnitelman havainnollistamiseksi tarpeellinen aineisto sekä selostus. Suunnitelmissa käytettävä korkeusjärjestelmä tulee olla N2000. Käytetty korkeusjärjestelmä tulee myös merkitä suunnitelma asiakirjoihin.

Ottamissuunnitelmassa on annettava seuraavat tiedot:

 • ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä ottamistoiminnan etenemissuunnista;
 • alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen;
 • puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen.

Tarvittaessa on annettava myös seuraavat tiedot:

 • ottamiseen liittyvistä laitteista ja liikenteen järjestämisestä erityisesti pohjaveden suojelemiseksi;
 • ajasta, jonka kuluessa tämän pykälän nojalla määrätyt toimenpiteet on suoritettava;
 • muista hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä (mm. pohjaveden suojelutoimenpiteet ja – tarkkailusuunnitelma)

3. Selvitys naapurien kuulemisesta

Hakemuksen johdosta on ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille varattava tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi jos on ilmeistä, ettei hakemus koske heidän etuaan.

Sama koskee kiinteistöä, jonka erottaa ottamisalueen sisältävästä kiinteistöstä tie, muu liikenneväylä tai kapeahko vesistö.

Lomakkeen voi tulostaa itse suomi.fi sivustolta tai hakea sen kunnan teknisestä toimistosta. Mikäli kuuleminen jää kunnan suoritettavaksi, siitä aiheutuvat kustannukset peritään hakijalta Hämeenkyrön kunnanhallituksen hyväksymän maa-ainestaksan mukaisesti.

Käsittely, maksut ja vakuudet

Hakemuksesta pyydetään viran puolesta tarpeelliset lausunnot. Maa-ainesluvat ratkaisee Hämeenkyrön elinympäristölautakunnan lupajaosto.

Hämeenkyrön kunnanhallitus on hyväksynyt maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut.

Luvan myöntämisen yhteydessä tai myöhemmin voidaan antaa erillisestä hakemuksesta lupa aloittaa toimenpiteet (aloituslupa) ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen muuttaminen tai kumoaminen aiheuttaa.

Maa-aineslain 12§:n perusteella lupaviranomainen voi määrätä, että hakija antaa ennen maa-aineksen ottamista kunnan hyväksymän pankin antaman omavelkaisen pankkitakauksen tai muun hyväksyttävän vakuuden kaikkien lupamääräyksissä vaadittujen toimenpiteiden suorittamiseksi. Vakuuden määrän tulee olla niin suuri, että kunta voi sen avulla teettää ottamisalueen lupaehtojen mukaiset toimenpiteet ottajan kustannuksella. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana. Vakuus voidaan vapauttaa vasta valvontaviranomaisen päätöksellä, kun kaikki lupaehtojen mukaiset jälkihoitotoimenpiteet on suoritettu.

Muutoksenhaku

Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen em. antopäivänä kaikkien asianosaisten ja kunnan jäsenten tietoon.

Muutosta maa-aineslupapäätöksiin voi hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Päätökseen on aina liitetty valitusosoitus.

Muutosta saa hakea:

1) se, johon päätös on kohdistettu
2) se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen
3) kunnan jäsen
4) ELY-keskus.

Hakijan tulee ennen maa-ainesten ottamiseen ryhtymistä varmistaa päätöksen lainvoimaisuus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamosta tai Hämeenkyrön kunnalta.

Päätöksen valvonta

Maa-aineslupa on voimassa lupapäätöksessä määrätyn ajan. Kunta suorittaa luvan voimassaoloaikana tarkastuksia ottamisalueelle ja valvoo, että lupapäätöksen mukaisia lupaehtoja noudatetaan. Koko ottamisalue on maisemoitava lupaehtojen mukaisesti luvan voimassaoloaikana.

Ilmoittamisvelvollisuus

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottamisesta on tehtävä vuosittain ottoilmoitus. Ilmoittaminen tapahtuu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöhallinnon tietohallintopalveluyksikön toimittamalla ilmoituslomakkeella. Lomakkeella ilmoitetaan otetun maa-aineksen määrä ja laatu.

Kotitarveotto

Maa-aineslain 4 § 2 momentin mukaan maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita, jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen.

Mikäli kuitenkin kotitarveoton määrä on enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä, tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle (Hämeenkyrön ympäristölautakunta) ottamispaikan sijainti ja laajuus.

Voit tulostaa kotitarveotto lomakkeen alla olevasta linkistä