Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin muutoksia 1.7.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 muuttuivat asiakasmaksulainsäädännön uudistuksen vuoksi. Muutoksilla laajennettiin terveyspalvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistettiin maksuja.

Hoitajavastaanotoista ei enää peritä maksua.

Laki sisältää säännökset palveluasumisen maksuista. Niitä ei aiemmin ole laissa säädetty, joten uudistus yhdenmukaistaa asiakasmaksuja kuntien välillä.

Ympärivuorokautisessa eli tehostetussa palveluasumisessa maksut määräytyvät pitkälti samalla tavalla kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa.

Ns. tavallisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät samalla tavalla kuin jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuissa. Näissä palvelun enimmäismaksuprosentit määräytyvät tuntien mukaan.

Kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaille tehdään uudet maksupäätökset 1.7.2021 alkaen. Muutoksen vuoksi ainakin heinäkuuta koskeva lasku viivästyy normaalista laskutusrytmistä, tehostetun palveluasumisen laskuissa viive voi olla pidempikin.

Asiakkaisiin, joilta tarvitaan uuden maksun laskemiseksi tietoja, on oltu yhteydessä. Muilta osin muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä.

Maksukattoon liittyvät säännökset muuttuvat 1.1.2022. Tuolloin maksukaton piiriin tulee nykyistä enemmän maksuja. Esimerkiksi suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut kerryttävät maksukattoa ensi vuoden alusta.