Kuva kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Vaihdan taloon lämmitysjärjestelmän öljystä maalämpöön. Tarvitaanko toimenpiteelle lupaa ja pitää vanha öljysäiliö poistaa?

Kuvaamanne lämmitysjärjestelmän muutos vaatii rakennusvalvonnan myöntämän toimenpideluvan. Tee toimenpidelupahakemus sähköisesti lupapisteen kautta. Käytöstä poistettu öljysäiliö tulee poistaa maaperästä Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Ilmoitus säiliön poistosta tulee tehdä Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle.

Kiinteistön rajapyykit eivät ole näkyvissä, kuka tulee merkitsemään rajan?

Kiinteistön rajojen selvittämistä varten tulee tilata rajankäynti maanmittauslaitokselta. Kunta ei merkitse virallisia kiinteistöjen rajoja. Kunnan maankäyttöinsinööriltä voi tilata halutessaan muuta mittauspalvelua.

Suunnittelen rakennuksen paikkaa ahtaalle kiinteistölle. Paljonko etäisyyttä tulee olla naapurin rajaan ja kuinka lähelle rantaa voi rakentaa?

Naapurin rajaan tulee olla asemakaava-alueella vähintään 4m ja haja-asutusalueella vähintään 5m. Naapurin kirjallisella suostumuksella saat rakentaa lähemmäskin rajaa. Etäisyydet muihin rakennuksiin tulee huomioida paloturvallisuuden takia, esim. naapurikiinteistön rakennuksiin tulee olla 8m etäisyys tai uuteen rakennukseen tulee tehdä palo-osastointeja. Rakennuksen etäisyys rannasta määräytyy voimassa olevan kaavan tai rakennusjärjestyksen mukaan. Rakennusjärjestyksen mukaan esim. mitään ei saa rakentaa alle 10m päähän rannasta ja saunarakennuksenkin tulisi olla vähintään 15m rannasta, ellei alueen kaavassa ole muuta määrätty.

 

Tarvitseeko aurinkopaneelit toimenpideluvan?

Lähtökohtaisesti talon katolle lappeen suuntaisesti tuleville aurinkopaneeleille ei tarvitse toimenpidelupaa, mutta asia tulee aina varmistaa rakennusvalvonnasta tapauskohtaisesti. Toimenpidelupaa edellytetään esim. historiallisesti arvokkaisiin rakennuksiin tai arvokkaille maisema-aluille aurinkopaneeleita asennettaessa.

Minkä kokoisen vajan saa rakentaa ilman lupaa?

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti minkäänlaista vajaa ei saa rakentaa ilman lupaa tai ilmoitusta. Tarkemmat tiedot löydät Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestyksestä.

Haluan kaataa tontin rajalta puita, joista osa on kunnan puolella ja osa omalla puolellani, keneen olen yhteydessä?

Tehkää omalla kiinteistöllänne olevista puista vapaamuotoinen puunkaatoilmoitus lupapiste-neuvontapalveluun tai sähköpostilla rakennusvalvontaan. Lisätkää puiden sijainti karttaan ja liittäkää mukaan valokuvat kyseisistä puista. Rakennusvalvonta hyväksyy ilmoituksen, jos puun kaataminen on perusteltua.

Kunnan kiinteistöllä olevista puista tulee ottaa yhteyttä kunnan maanrakennusmestariin, jonka kanssa voi sopia tapauskohtaisesti sopivasta menettelytavasta. Rakennusvalvonta voi antaa luvan vain kiinteistön omistajalle.

Tarvitseeko ilmalämpöpumpun asentaminen luvan viranomaiselta?

Ei tarvitse. Ulkoyksikkö tulee kuitenkin asentaa siten, että se ei aiheuta naapurille häiriötä eli melua. Taloyhtiöissä tarvitaan luonnollisesti lupa yhtiöltä.

Tarvitseeko leikkimökin tekeminen lupaa?

Käytännön mukaan Hämeenkyrössä voi pienen leikkimökin ja alle 6 m² kasvihuoneen tehdä ilman lupaa tai toimenpideilmoitusta. Huomioikaa kuitenkin, että naapurilta kannattaa aina pyytää kirjallinen lupa, jos rakennetaan alle 4m päähän naapurin rajasta.

Naapurin puolella kasvavan puun oksat ylettyvät minun puolelleni ja pudottavat lehtiä tontilleni. Mitä rakennusvalvontaviranomainen tekee asialle?

Rakennusvalvonnalla ei ole toimivaltaa asiassa. Asia kuuluu naapuruussuhteista säädetyn lain soveltamisalaan ja on näin ollen siviiliriita-asia, joka ratkotaan viime kädessä käräjäoikeudessa. Suosittelemme ensisijaisesti sopimaan asian naapurin kanssa.

Tarvitaanko pääsuunnittelija?

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija tarvitaan aina. Rakennusvalvonta voi kuitenkin vähäisissä hankkeissa hyväksyä riittävän osaamisen perusteella hakijankin pääsuunnittelijaksi. Tarkemmat ohjeet saat tapauskohtaisesti rakennusvalvonnasta.

Voiko lupapiirustukset piirtää itse?

Voi, jos koulutus ja osaaminen riittävät. Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja ne vaihtelevat hankkeen vaativuuden mukaan. Vähäisemmissä hankkeissa ei ole tutkintovaatimusta, mutta osaamista pitää niissäkin löytyä. Ohjeita piirustuksia ja niiden sisältöä koskien löytyy ympäristöministeriön ohjeesta YM3/601/2015 (Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä).

Epäilen, että asunnossani on kosteus- tai homevaurio. Toteaako rakennusvalvonta asian?

Kyseinen palvelu ei kuulu rakennusvalvontaviranomaisen lakisääteisiin tehtäviin. Rakennusten kunnossapito on rakennusten omistajan vastuulla, jolloin asia pitää tutkia ja korjata lähtökohtaisesti omistajan toimesta. Mikäli kyseessä on taloyhtiö, joka ei osakkaan pyynnöstä ryhdy toimenpiteisiin, asiasta voi olla yhteydessä terveydensuojeluviranomaiseen.