ilmakuva

Kaavatasot

Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista.  Kaavoitus jakautuu kolmeen kaavatasoon. Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Maakuntakaava

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön valtakunnalliset ja maakunnalliset tavoitteet ja arvot. (MRL 25 §) Maakuntakaavan yleispiirteiset aluerajaukset, merkinnät ja määräykset voivat olla kunnan maankäyttöä sitovia tai ohjeellisia. Maakunnan liitto laatii maakuntakaavan yhteistyössä kuntien kanssa.

Yleiskaava

Hämeenkyrössä on voimassa strateginen yleiskaava, joka koskee koko kunnan aluetta.

Lisäksi on voimassa ja vireillä kunnan osa-alueita koskevia osayleiskaavoja. Niiden tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. (MRL § 35)

Yleiskaava on keskeinen kunnan alueiden käytön kehittämisväline. Se on nimensä mukaisesti yleispiirteinen kaava, jossa osoitetaan alueiden käytön pääperiaatteet. Sen tehtävänä on ohjata kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä, lähinnä keskustassa asemakaavoitusta sekä mahdollisesti kylä- tai ranta-alueella suoraan rakentamista. Yleiskaavojen laatiminen on kunnan tehtävä. Yleiskaavatyö aloituspäätöksestä valmiiksi kunnanvaltuuston hyväksymäksi yleiskaavaksi kestää käytännössä useita vuosia.

Hämeenkyrön voimassa olevat yleiskaavat

Asemakaava

Asemakaava on alueiden käytön yksityiskohtainen suunnitelma, joka luo edellytykset rakentamiselle ja säätelee oikeuksia ja velvollisuuksia eri osapuolten välillä. Asemakaava määrittelee alueen käyttötarkoituksen sekä mm. rakentamisen määrän, muodon ja sijainnin. (MRL § 50) Asemakaavoituksesta vastaa kunta. Hämeenkyrön asemakaavat hyväksyy kunnanvaltuusto, vähäiset kaavat kunnanhallitus.  

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava on maanomistajan laatima ja kunnan hyväksymä kaava, joka laaditaan yleensä loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueella.

Kaavoitusta ohjaava lainsäädäntö

Kaavoitusta säätelevät mm. valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja asetus (MRA).

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat valtioneuvoston ohjeita, jotka on huomioitava tarvittavalla tarkkuudella kaikilla kaavatasoilla. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa viitataan mm. valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin kuten ”Hämeenkyrön kulttuurimaisemat” ja valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY), joita Hämeenkyrössä on viisi kohdetta.

Maankäyttöön vaikutetaan myös esimerkiksi erilaisilla seutu- ja kuntastrategioilla, kunnan maapolitiikalla ja rakennusjärjestyksellä.