Kysely kuntalaisille, miten Hämeenkyrön kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita voitaisiin kehittää

Hämeenkyrön kunnanvaltuusto hyväksyi kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman kokouksessaan 19.2.2024

Hämeenkyrön kunnan ensimmäinen kävelyn ja pyöräilyn ohjelma on hyväksytty valtuustossa. Ohjelma perustuu valtakunnallisiin ja maakunnallisiin kestävän liikkumisen tavoitteisiin ja se toteuttaa kuntastrategiaa, kunnan hyvinvointisuunnitelmaa sekä ilmastotavoitteita. Kunta sai ohjelman tekoon valtionavustusta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Teema on tärkeä kehittämiskohde, sillä UKK-instituutin vuoden 2023 laskelmien mukaan Hämeenkyrössä liikkumattomuuden kustannukset ovat 2,8 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2022 saatujen Move-mittaustulosten perusteella kunnan 5.–8. – luokkalaisilla oli fyysinen toimintakyky terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Henkilöliikennetutkimus 2021 kertoo, että kunnassa tehdään paljon 1–10 kilometrin matkoja autolla.

Hämeenkyrössä on potentiaalia ja tarve kehittää kävelyä ja pyöräilyä ja sitä kautta koko kunnan elinvoimaa. Kyselyyn saatujen vastausten mukaan 40 prosenttia oli sitä mieltä, että nykyiset kävelyolosuhteet ovat erittäin tai melko hyvät ja 21 prosenttia oli sitä mieltä, että pyöräilyolosuhteet ovat erittäin tai melko hyvät. Välimatkat suurimmalle osalle asukkaista ovat kuitenkin hyvät, kun keskustaajamat ovat 2–4 kilometrin etäisyydellä. Kunnan etuja ovat raskaan liikenteen siirtyminen pois keskustasta, ruuhkattomuus, palvelujen hyvä saavutettavuus ja upeat maisemat eli matkailullinenkin potentiaali on merkittävä ja pyöräkelpoiset matkailureitit pitää saada paremmin esiin. Kehittämiskohteiksi ohjelmatyössä nousivat mm. kevyen liikkumisen reittien yhteyspuutteet, autoliikenteen seassa tapahtuva koulumatkaliikkuminen ja väylien laatutaso. Päättäjien kanta kyselyissä oli, että kävelyyn ja pyöräilyyn panostamista ei tällä hetkellä priorisoida päätöksenteossa riittävästi.

Kävelyn ja pyöräilyn ohjelmatyöstä vastasi elinympäristöpalvelut ja siihen osallistui monialainen ohjausryhmä sekä kunnan palvelualueiden lisäksi päättäjiä ja eri sidosryhmiä kyselyjen, haastattelujen ja työpajojen muodossa. Yhteistyö tuotti yhteiset tavoitteet, joiden mukaan vuonna 2030 Hämeenkyrö on turvallinen ja houkutteleva liikkua jalan tai pyörällä, itsenäisen ja aktiivisen liikkumisen innostaja, kestävän matkailun helmi ja suunnannäyttäjä kävely- ja pyöräilypöhinässä. Valmistunut raportti antaa hyvän työkalun jatkoon, sillä siinä kuvataan nykytila swot -analyysin avulla, tavoitteet, tavoiteverkko suunnitteluperiaatteineen sekä listataan yhteistyössä asetetut toimenpide-ehdotukset ja huomioidaan myös vastuutus, raportointi ja seuranta.

Lisätiedot

elinympäristöjohtaja

Ritva Asula-Myllynen

050 68 249