kuvassa maakuntakaava

Maakuntakaava

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön valtakunnalliset ja maakunnalliset tavoitteet. Maakuntakaava huomioidaan ja sitä tarkennetaan kunnan yleis- ja asemakaavoituksessa, maankäytössä, luvituksessa ja strategisessa suunnittelussa. Maakunnan liitto laatii maakuntakaavan yhteistyössä kuntien kanssa ja kaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntakaavassa esitetyt yleispiirteiset aluerajaukset, merkinnät ja määräykset voivat olla kunnan maankäyttöä sitovia tai suuntaa antavia. Maakuntakaavoituksen yhteydessä laaditaan lukuisia selvityksiä ja suunnitelmia, joita voidaan hyödyntää kunnan eri toimialojen suunnittelussa.

Kartat.pirkanmaa.fi -palvelussa karttaa klikkaamalla saadaan näytölle kooste kaikista juuri tuota sijaintia koskevista voimassa olevista maakuntakaavan merkinnöistä ja määräyksistä. Tämä on helppokäyttöinen tapa selvittää esimerkiksi omaa kiinteistöään koskevat merkinnät.

Hämeenkyröä koskevat maakuntakaavan aluevaraukset, merkinnät ja määräykset

Kartalla näkyvät Hämeenkyrön kunta ja sen alueelle sijoittuvat maakuntakaavan aluevaraukset ja merkinnät. Merkintöjä on eniten taajamassa ja kunnan luode-kaakko suunnassa halkovien valtatien 3 ja harjualueiden varsilla.

Pirkanmaan maakuntakaavakartalla Hämeenkyrössä näkyvät mm. taajamatoimintojen alueet (ruskea väri), keskustatoimintojen alueet (punainen), kehittämisvyöhyke kk6 (musta katkoviiva), palvelukylät (a), maaseudun kehittämisen kohdealue, Hämeenkyrönväylän linjaus, työpaikka-alueet (vaalea punainen), arvokkaat kallioalueet (geo), pohjavesialueet, virkistysalueet (vihreä), ulkoilureitit, tuulivoima-alueet, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (sininen vaakaviivoitus) sekä Hämeenkankaan-Pohjankankaan historiallinen tielinjaus (sininen viiva). Erilliskartalla on lisäksi osoitettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (esim. Herttualan kylä, F.E. Sillanpään kodit, kirkonkylä, Kyröskosken tehtaan alue).