kuvassa Kaavoituksen kulku ja osallistuminen

Kaavoituksen kulku ja osallistuminen

Kunta laatii kaavoja vuosittain päivitettävän kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavoituksessa on monta vaihetta aina kaavan aloituksesta sen hyväksymiseen. Eri vaiheisiin voi osallistua eri tavoin.

Perustuslain mukaan vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille (§). Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää vuorovaikutusta kaavaa valmisteltaessa ja turvaa osallisille mahdollisuuden osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 §).

Osallistumalla voit antaa arvokasta tietoa ja näkökulmia suunnitelmiin ja siten parantaa suunnittelukohdetta ja elinympäristöä.

Olet osallinen eli oikeutettu osallistumaan, jos

 • kaava vaikuttaa asumiseesi, työntekoon tai muihin oloihin
 • olet kaava-alueen maanomistaja
 • edustat viranomaista tai yhteisöä, jonka toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Valmisteilla olevien kaavojen aineistot ovat esillä kunnan nettisivuilla: Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat. Kaavojen vireille tulosta ja nähtäville asettamisesta tiedotetaan kunnan nettisivulla (Kuulutukset) ja UutisOivassa.

Nähtävillä oloaikana kaavasta voi jättää mielipiteen tai muistutuksen osoitteeseen kirjaamo@hameenkyro.fi. Tällöin kaavoitus vastaa palautteeseen kaavan palauteraportissa.

Muina aikoina palautetta ja kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kaavoitus@hameenkyro.fi.

Aloitusvaihe

 • Maanomistaja tai kunta tekee aloitteen kaavan laatimiseksi.
 • Kunnanhallitus päättää kaavoitustyön aloittamisesta eli kaava tulee vireille, jos kunta katsoo muutoksen tarkoituksenmukaiseksi asunto-, elinkeinopoliittisista tai muista syistä.
 • Kaavoittaja laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS), jossa esitetään kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee, miten valmisteluun voi osallistua, miten siitä tiedotetaan ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan.
 • OAS laitetaan julkisesti nähtäville mm. kunnan nettisivuille.
 • Tarvittaessa järjestetään ensimmäinen yleisötilaisuus.

Osallistu ja vaikuta! Osallistu mahdolliseen aloitusvaiheen yleisötilaisuuteen. Voit kertoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteesi kaavoittajalle.

Valmisteluvaihe

 • Kaavan sisältöä valmistellaan laatimalla selvityksiä ja luonnoksia sekä arvioimalla luonnosten vaikutuksia.
 • Järjestetään tarpeellinen määrä yleisötilaisuuksia ja muita osallistumismahdollisuuksia.
 • Lopputuloksena syntyy kaavaluonnos, jonka hyväksyy kunnanhallitus.
 • Kaavaluonnos laitetaan nähtäville kommentointia ja viranomaisten lausuntoja varten.

Osallistu ja vaikuta! Kaavan valmisteluvaihe on tärkein osallistumisen vaihe. Osallistu yleisötilaisuuksiin ja ole tarvittaessa yhteydessä kaavoittajaan. Kaavan nähtävilläolon aikana voit kertoa kaavaluonnoksesta mielipiteesi osoitteeseen kirjaamo@hameenkyro.fi.

Ehdotusvaihe

 • Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus.
 • Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, joka asetetaan julkisesti nähtäville yleensä kuukaudeksi.
 • Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus ehdotuksen esittelemiseksi.
 • Mikäli kommentit ja lausunnot aiheuttavat kaavaan isoja muutoksia, ehdotus voidaan laittaa uudelleen nähtäville (MRA 32§).

Osallistu ja vaikuta! Kaavan nähtävilläolon aikana voit antaa kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen osoitteeseen kirjaamo@hameenkyro.fi.

Hyväksymisvaihe

 • Kaavaehdotukseen tehdään muistutusten edellyttämät korjaukset.
 • Kaavaehdotuksen hyväksyy kunnanvaltuusto.
 • Kun kaava on hyväksytty, ei sen sisältöön voi enää vaikuttaa muutoin kuin valittamalla hallinto-oikeuteen mahdollisesta virheestä kaavoitusprosessin aikana.

Voimaantulo

 • Jos kaavan hyväksymispäätöksestä ei valiteta, saa kaava lainvoiman noin 1,5–2 kuukautta hyväksymispäätöksestä.
 • Voimassa olevat kaavat näkyvät kunnan nettisivuilla.

Ota yhteyttä

Mielipiteet ja muistutukset kaavan ollessa nähtävillä, kuulutuksessa mainittuna aikana: kirjaamo@hameenkyro.fi

Muu palaute ja tiedustelut: kaavoitus@hameenkyro.fi