Hämeenkyrön kunta kysyi tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta

Hämeenkyrön kunta toteutti 31.8. – 29.9.2022 kyselyn, jossa kartoitettiin asukkaiden kokemuksia tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Hämeenkyrön kunnan palveluissa. Kyselyyn oli mahdollista vastata verkossa ja kirjastolla olevalla paperilomakkeella. Kyselyyn vastattiin nimettömästi, ja siihen saatiin 105 vastausta. 

Yli puolet vastaajista koki, että ei ole kokenut syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua kunnan palveluissa viimeisen vuoden aikana. Syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua kokeneista henkilöistä enemmistö arvioi sitä tapahtuneen satunnaisesti. Yleisimpinä syrjinnän syinä vastattiin terveydentila, ikä, mielipide ja kyselyn vaihtoehto ”muu”.  

Kyselyn yhteydessä pystyi myös kertomaan omia ehdotuksiaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi Hämeenkyrön kunnan palveluissa. Vastauksissa nousivat esille mm. esteettömyys, digitalisaatio ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden nykyistä vahvempi esille nostaminen. 

Vastaajista isoin osa kuului ikäryhmään 40–59 vuotta, mutta vastauksia saatiin kaikista ikäryhmistä. Yli puolet vastanneista oli naisia. Kysymyksiin iästä ja sukupuolesta ei ollut pakollista vastata. 

Hämeenkyrön kunta laatii tänä vuonna yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman. Suunnitelmassa määritellään, miten Hämeenkyrön kunta edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Osana suunnitelman tekoa kuntalaisille kohdennettiin kysely kunnan palvelujen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tilasta. Vastauksia käytetään kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman teossa. 

Kiitos kaikille vastanneille!