Hämeenkyrön kunta huolehtii asukkaiden turvallisuudesta

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää palvelut asukkaille. Tämä kuntalain mukainen tehtävä on voimassa kaikissa oloissa ja soteuudistuksesta huolimatta. Varautumisella, suunnitelmilla ja säännöllisellä harjoittelulla kunta varmistaa jatkuvuuden ja varautuu sekä normaaliolojen häiriötilanteisiin että poikkeusoloihin.

Viikoittain kokoontuva kunnan johtoryhmä muodostaa häiriö- ja kriisitilanteissa kunnanjohtajan johdolla toimivan johtokeskuksen.  Myös muu Hämeenkyrön kunnan organisaatio on varautunut kriisi- ja poikkeustilanteisiin. Valmiuteen ja varautumiseen liittyvät suunnitelmat ovat luottamuksellisia eivätkä siksi ole nähtävillä esimerkiksi kunnan verkkosivuilla. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Lisää tietoa varautumisesta saa pelastuslaitoksen www-sivuilta. Tarvittaessa Hämeenkyrön kunta käynnistää säännöllisen tiedotuksen kotisivuillaan, kuten Korona-pandemiassa on tehty.

Väestönsuojia kansalaisille on lähinnä suurimmissa suomalaisissa kaupungeissa. Maaseutumaisissa kunnissa kuten Hämeenkyrössä ei ole yleisiä väestönsuojia. Väestönsuojien hakemisella ei nyt ole kiire. Kunta tiedottaa, jos tilanne alkaa muodostua oleellisesti nykyistä vaarallisemmaksi.

Väestönsuojat on rakennettu ensisijaisesti aseellisiin uhkiin ja tällaisten uhkien riski on eri suuruinen eri kunnissa. Mikäli tarvetta olisi, viranomaiset ohjaisivat oikeisiin osoitteisiin tai siirtävät ihmiset pois vaara-alueilta. Kiinteistönomistajien tulee huolehtia, että tällaiset väestönsuojat ovat tarvittaessa käyttöönotettavissa. Lisätietoa saa isännöitsijältä. Jos siirryttäisiin poikkeusoloihin, viranomaiset voisivat lisävaltuuksien avulla ottaa rakennusten väestönsuojia ja muita tiloja käyttöön niille ihmisille, joilla ei ole omaa väestönsuojaa.

Myös joditabletit ovat olleet esillä viime päivien keskusteluissa. Varautumisen ja viranomaisen pysyvän ohjeen mukaisesti joditabletteja pitäisi olla kotona, loma-asunnolla, taloyhtiöiden väestönsuojissa, työpaikoilla, kouluissa, terveyskeskuksissa, päiväkodeissa ja muissa hoitolaitoksissa. Etenkin lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaat) ja raskaana olevien suojaaminen säteilyaltistukselta on tärkeää, koska heidän elimistönsä on herkempi säteilylle kuin aikuisväestön. On kuitenkin syytä muistaa, että joditabletit otetaan vain viranomaisen kehotuksesta.

Säteilyvaaratilanteessa STUK muodostaa tilannekuvan onnettomuudesta ja säteilytasoista, arvioi tilanteen aiheuttamat säteilyvaikutukset väestölle, ympäristölle ja yhteiskunnalle sekä antaa toimivaltaisille viranomaisille suositukset tilanteessa tarvittavista suojelutoimista. STUK tekee yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa ennusteet radioaktiivisten aineiden kulkeutumisesta ja alueista, joille niitä voisi kulkeutua niin paljon, että kyseisillä alueilla olisi tarvetta ryhtyä toimiin esimerkiksi väestön, kotieläintuotannon ja muun tuotannon suojaamiseksi. Kunnat saavat pelastuslaitoksen kautta nopeasti tiedot mahdollisista vaaratilanteista.

Joditabletteja on huomattavia määriä varmuusvarastoissa. Tietty määrä myös Hämeenkyrössä. Joditablettien apteekkisaatavuudessa on ollut haasteita, mutta niiden saatavuus on nyt parantunut. Kiirettä niiden hankintaan ei tällä hetkellä ole.

Pakolaistilanne on Euroopassa huolestuttava ja nopeasti muuttuva. Hämeenkyrön kunta on jo useita vuosia tehnyt yhteistyötä Maahanmuuttoviraston eli Migrin kanssa. Meillä ei ole vastaanottokeskusta, mutta meillä toimii alaikäisille yksintulleille turvapaikanhakijoille tarkoitettu hybridikeskus. Oleskeluluvan saamisen jälkeen asuminen samassa yksikössä jatkuu täysi-ikäistymiseen asti.

Ukrainan vaikean pakolaistilanteen vuoksi Maahanmuuttovirasto ja Hämeenkyrön kunta ovat aloittaneet selvityksen yksikön paikkamäärän kasvattamisesta. Tämä mahdollistaisi noin 10-20 ukrainalaisen pakolaisen vastaanottamisen. Kuntaliiton kautta kaikkiin kuntiin on lähetetty kysely hätä- ja tilapäismajoitustiloiksi soveltuvista kiinteistöistä. Yksityishenkilöiden ei ole toivottavaa järjestää omatoimisesti majoitusta Ukrainasta paenneille ihmisille ainakaan ilman ilmoitusta Migrille.

Jokaisen kuntalaisen on hyvä muistaa kotivaran merkitys ja pitää huolta oman ja läheisten arjen sujuvuudesta. Hyvin säilyviä elintarvikkeita kannattaa aina olla kotona joku määrä yllättävää tarvetta varten.

Viestinnässä on hyvä luottaa toimitettuun mediaan sekä kunnan ja muiden viranomaisten internet-sivuihin ja tiedotukseen. Radio on erittäin tarpeellinen kanava viranomaistiedotteita varten. Nykyinen kansainvälinen tilanne varmasti huolestuttaa myös lapsia ja nuoria. Kodeissa olisi hyvä kertoa siitä, että Suomessa viranomaiset ja myös oma kotikunta ovat hyvin valmistautuneet monenlaisiin uhkiin ja väestön turvallisuuden varmistamiseen.

Antero Alenius