Hämeenkyröläiset yritykset aktiivisia ilmasto-työssä

Hämeenkyrön kunta teki ilmastokyselyn Hämeenkyrön yrityksille tammikuussa 2024. Kysely tukee kunnan käynnissä olevan ilmasto-ohjelman päivitystä ja sillä haluttiin selvittää, mitä ilmastotekoja yritykset ovat toteuttaneet sekä miten kunta voisi auttaa paikallisia yrityksiä vähentämään hiilidioksidipäästöjään ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin.

Nettikyselyyn saatiin vastauksia noin 40 yritykseltä, joista kaksi kolmasosaa oli maatalousyrittäjiä. Vastauksissa nousi esiin runsas määrä erilaisia tehtyjä toimia, joista osa oli energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä lisäävää. Lisäksi mainittiin sähköisiin palveluihin siirtyminen, sähköautojen ja -koneiden hankinta, työmatkapyöräily, kestävät käytännöt maataloudessa ja metsänhoidossa, hiilensidonnan edistäminen ja kasvipeitteisyyden lisääminen pelloilla. Yrittäjät olivat myös tunnistaneet metsien ja peltojen hoidon merkityksen hiilen sidonnassa ja hiilinielujen lisäämisessä.

Kunnan tukea yrittäjien ilmastotyössä toivottiin erityisesti tapahtumien ja tiedotuksen muodossa sekä kaiken kaikkiaan yhteisen ymmärryksen muodostamiseksi ja lisätietoa ympäristöystävällisemmistä käytännöistä ja teknologioista. Yrittäjät pitävät tärkeänä, että ilmastotyö näkyy kunnan strategiassa ja esiin nostettiin mm. kasvispainotteisen ruokavalion edistäminen, lähiruuan käyttö ja hävikin vähentäminen, kiertotalouden painottaminen kunnan hankinnoissa sekä ympäristönsuojelu ja ennallistaminen. Lisäksi toivottiin kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen parantamista, luvituksen helpottamista energiantuotannon pienimuotoisissa järjestelmissä ja viheralueiden säilyttämistä kaavoituksella. Yritykset toivovat yritysneuvontaa ja hallinnollista tukea taloudellisten kannustimien ja tukirahoitusten hakemisessa.

Yritykset toivat esiin vastauksissaan paitsi kunnan ja oman roolinsa tärkeyden ilmastotyössä myös asukkaiden vastuun omista kestävistä elintavoistaan mm. kulutusta vähentämällä ja kierrätystä tehostamalla.

Yrittäjien vastauksia ja toimenpide-esityksiä tullaan hyödyntämään ilmasto-ohjelmatyössä. Elinympäristöpalvelut kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita ja toivoo hyvin käynnistyneen yhteistyön jatkuvan!

Lisätiedot

elinympäristöjohtaja

Ritva Asula-Myllynen

050 68 249

Projektityöntekijä

Tiina Kartano

040 527 1364