Vammaisten palvelut

Tavoitteena on vammaisen henkilön asuminen ja eläminen omassa kodissaan tarvittavien palvelujen ja tukitoimien turvin. Palveluja ja tukitoimia järjestetään vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla. Palveluja järjestettäessä selvitetään mahdollisuus palvelutarpeeseen vastaamiseen myös ensisijaisten palvelujen, esimerkiksi kotihoidon, avulla.

Asunnon muutostyöt, välineet ja laitteet

Asunnon muutostöitä myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle tilanteissa, joissa toimenpiteet ovat vamman tai sairauden takia välttämättömiä tavanomaisista elämän toiminnoista suoriutumisen mahdollistamiseksi.

Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi luiskien ja ramppien rakentaminen tai oviaukkojen leventäminen. Asunnon muutostyönä kustannetaan myös esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä.

Vaikeavammaiselle voidaan kustantaa myös asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä ja laitteita, kuten esimerkiksi nostolaite, ovenavauslaite tai kuulovammaisille tarkoitettu hälytinjärjestelmä.

Välineet ja laitteet annetaan yleensä vaikeavammaisen henkilön käyttöön ja ne omistaa kunta. Muutostöitä, välineitä ja laitteita voidaan myöntää vakituiseen asuntoon.

Henkilökohtainen apu

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan järjestää henkilökohtaista apua, jos palvelu on välttämätöntä tavanomaisista elämän toiminnoista suoriutumisessa vamman tai sairauden takia. Henkilökohtainen apu tarkoittaa avustamista kotona ja kodin ulkopuolella esimerkiksi päivittäisissä toimissa, harrastuksissa ja työssä tai opiskelussa. Tavoitteena on vaikeavammaisen henkilön itsenäisen omannäköisen elämän ja omien valintojen tukeminen.

Henkilökohtaista apua järjestetään työnantajamallilla, ostopalveluna ja palvelusetelillä. Työnantajamallissa vaikeavammainen henkilö palkkaa itselleen avustajan, ja kunta korvaa palkka- ym. kustannukset. Ostopalvelumallissa kunta ostaa avustajatunnit henkilökohtaisen avun järjestämiseen keskittyneeltä yritykseltä. Palvelusetelimallissa asiakas valitsee palveluntuottajan Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikön hyväksymistä palveluntuottajista. Palvelusetelin käyttäminen edellyttää asiakkaalta kykyä ja mahdollisuutta toimia kuluttajan asemassa.

Pirkanmaan maakunnallinen henkilökohtaisen avun yksikkö palvelee sekä asiakkaita että kuntien työntekijöitä. Se tarjoaa tietoa palveluista, neuvoo ja ohjaa henkilökohtaisen avun työnantaja- ja palvelusetelimalliin liittyvissä kysymyksissä sekä huolehtii henkilökohtaisten avustajien palkkojen maksusta SuoraTyö-ohjelman avulla.

Kuljetuspalvelut

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan järjestää kuljetuspalveluita, jos ne ovat välttämättömiä tavanomaisista elämän toiminnoista suoriutumisessa vamman tai sairauden takia.

Kuljetuspalveluita järjestetään yleensä taksikyyteinä henkilöille, joilla on sairaudesta tai vammasta johtuen pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkua, ja kohtuuttomia vaikeuksia käyttää julkisia kulkuneuvoja.

Matkoja myönnetään päivittäisiin menoihin yleensä enintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa oman kunnan ja lähikuntien alueelle. Työ- ja opiskelumatkat myönnetään erikseen tarpeen mukaan.

Matkoista peritään linja-autotaksan mukainen tai muu maksu. Kuljetuspalvelut järjestetään Tuomi Logistiikka Oy:n Kuljetustenohjauskeskuksen toimesta. Kuljetustenohjauskeskus välittää taksikyydit ja myös yhdistelee samaan aikaan samaan suuntaan menevien kyydit.

Muut kotona asumista tukevat palvelut

Asiakkaille voidaan järjestää lyhytaikaista hoitoa ja huolenpitoa tukemaan arkisen elämän sujumista ja arjessa jaksamista ajatellen vaikkapa huoltajien tai omaishoitajien näkökulmaa. Lyhytaikaista hoitoa järjestetään esimerkiksi kehitysvammaisen lapsen tai nuoren aamu- tai iltapäivähoitona tai loma-ajan hoitona niiltä osin, kun sivistystoimen järjestämät hoitomahdollisuudet eivät riitä. Lyhytaikainen hoito järjestetään välttämättömään tarpeeseen ja räätälöidään yksilöllisen tilanteen mukaisesti. Mahdollista on käyttää esimerkiksi ostopalveluja tai perhehoidon palvelua.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankintaa voidaan tukea vammaispalveluun varattujen määrärahojen puitteissa. Tuettavia hankintoja voivat olla esimerkiksi kodinkone, auto, auton lisälaitteet tai auton muutostyöt. Välineen, koneen tai laitteen tulee olla vamman tai sairauden takia välttämätön ja päivittäin käytössä.

Sopeutumisvalmennusta voidaan järjestää vammaispalveluun varattujen määrärahojen puitteissa vammaiselle henkilölle ja hänen lähiverkostolleen yksilöllisenä tai ryhmämuotoisena toimintana. Tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen. Sopeutumisvalmennuksena järjestetään esimerkiksi viittomakielen tai tukiviittomien opetusta.

Ota yhteyttä

palveluohjaaja, kehitysvammapalvelut

Kaija Uusitalo

050 373 0413

palveluohjaaja, vammaispalvelut

Piia Rättäri

041 731 3299