kuvassa on kouluterveydenhoitajan välineistöä

Terveyspalvelut

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jonka tavoitteena on oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä huoltajien kasvatustyön tukeminen.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja Hämeenkyrössä sijaitsevassa toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa päätoimisesti opiskelevat opiskelijat.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Opiskeluterveydenhuollossa keskitytään löytämään opiskelijan omat voimavarat ja tukemaan niitä. Keskeisiä periaatteita opiskeluterveydenhuollossa on asiakaslähtöisyys, osallisuus, opiskelijoiden tasavertaisuus, vapaaehtoisuus ja opiskelijan arvostaminen.

kouluterveydenhuolto kuva
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tehdään erilaisia mittauksia.

Kouluterveystarkastukset ja terveysohjanta

Koko ikäluokan kattavat terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen.

Esioppilaiden ja 6-vuotiaiden terveystarkastukset toteutuvat oman koulun kouluterveydenhoitajalla. Tarkastusaika tulee varata itse.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysohjanta.

Tärkeää on oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen.

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös suun terveydenhuolto.

Kouluterveydenhoitajat alakoulut

terveydenhoitaja, Kirkonkylän koulu

Anne Nyberg

050 390 4234

terveydenhoitaja, Kyröskosken koulu

Anu-Tuulia Mäkelä

041 730 1758

terveydenhoitaja, Mahnalan Ympäristökoulu ja Heinijärven koulu

Minna Hakaniemi

050 390 4232

Kouluterveydenhoitaja yläkoulu

terveydenhoitaja, yhteiskoulu ja lukio

Linda Zahartsenko

050 390 4233

Kouluterveydenhuollon vastaanotot

Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Tärkeä työmuoto ovat avoimet vastaanotot, joille oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltään vaivaavista asioista.

Kouluterveydenhoitajan tavoittaa Wilmalla tai puhelimitse. Wilman kouluterveydenhuollon tiedotteesta löytyvät ajankohtaiset kouluterveydenhoitajan vastaanottoajat.

Kotiväki on tervetullut terveystapaamisiin mukaan. 

Tapaamisiin liittyy suurena osana myös terveysohjanta, joka on asiakaslähtöistä ja luottamuksellista.

Yläkoulussa pääpaino terveysohjannassa on terveellisissä elämäntavoissa sekä seksuaaliterveys- ja päihdeasioissa. Vastaanottoajat yläkoululla ovat ma – to klo 8-16 ja pe 8 – 14.00. Avoin vastaanottotunti on joka päivä klo 10 – 11.30, jolloin vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta. Muina aikoina terveystapaamisia ja vastaanottotoimintaa ajanvarauksella.

kouluterveydenhoitajan vastaanotto

Lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee Hämeenkyrön kouluilla ja tapaa lapsia ja nuoria (7-18 -vuotiaita) pääsääntöisesti koulupäivän aikana. Tavoitteena on tarjota psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin tukea ja apua ennaltaehkäisevästi matalalla kynnyksellä.

Vastaanotolle voi hakeutua ilman lähetettä ja yhteydenoton aiheina voivat olla esim. alakuloisuus, menetykset, pelot, levottomuus, perheen kriisitilanne. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, vanhemmat tai lapsen kanssa työskentelevät tahot puhelimitse tai wilman kautta. Aikaa psykiatriselle sairaanhoitajalle voi myös kysyä koulun terveydenhoitajalta. Tapaamiset psykiatrisen hoitajan kanssa ovat luottamuksellisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

psykiatrinen sairaanhoitaja

Arja Tuhkanen

Lapset (Kyröskoski), nuoret (yläaste, lukio), aikuiset (neuvolan asiakkaat)

044 486 0017

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Maria Heiskanen

Lapset (Mahnala, Heinijärvi, Kirkonkylä), nuoret (Ammatti-instituutti Iisakin opiskelijat) ja aikuiset (Tuulensuun ryhmätoiminta)

040 133 1318

Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen

Lapsen ja nuoren elämässä tapahtuu usein monenlaisia mahdollisesti arkeen vaikuttavia asioita. Joskus nämä asiat voivat jäädä mielen päälle ja niistä olisi hyvä keskustella turvallisessa ympäristössä aikuisen kanssa. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi elämänmuutokset, suru, yksinäisyys tai vaikeus tulla toimeen jonkun läheisen kanssa.

Hämeenkyrön kunta on osallistunut Kansalliseen Viva-projektiin, jonka tavoitteena on löytää varhainen ja oikeanlainen tuki masennusoireiselle nuorelle. IPC-menetelmä on suunniteltu masennusoireilun ehkäisyyn ja hoitoon. IPC-jakso sisältää 3-6 tapaamista IPC-koulutetun ohjaajan kanssa.

Nepsy-tuen lainaamo

Kirjastossa on nepsy-lainaamo (nepsy=neuropsykiatrinen), josta löytyy lapsen ja nuoren toiminnan ohjausta helpottavia, rentoutumista ja keskittymistä tukevia apuvälineitä, mm. ajastinkelloja, nystyrätyynyjä ja sylipainoja. Lainaamon yhteydestä löytyy myös aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, vinkkejä ja kuvia arjen tueksi. Välineisiin voi käydä tutustumassa kirjaston aukioloaikoina ja niitä voi lainata kirjastokortilla. Apua lainaamon käyttöön saat kirjaston henkilökunnalta.

Nepsy-lainaamon aineisto on tarkoitettu kaikille perheille sujuvan arjen avuksi.

Mikäli on huoli lapsen arjen sujuvuudesta ja siihen liittyvistä mahdollisista nepsy-oireista, ota yhteyttä neuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon. Keskustele myös varhaiskasvatuksessa ja koulussa matalalla kynnyksellä esiin nousseista huolista. Tällöin voidaan yhteistyössä kartoittaa tuen tarpeita ja ohjata tarvittaviin palveluihin.

kirjoja ja kortteja

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollossa opiskelija kutsutaan terveystapaamiseen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Tapaamisen tarkoituksena on saada kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja arvioida sitä myös opinnoista selviytymisen kannalta. Ammattiopinnoissa kiinnitetään huomiota myös opiskelualaan liittyviin terveydellisiin vaatimuksiin ja otetaan huomioon työelämää koskevat lait ja säädökset.

Terveydenhoitaja on tavattavissa kouluilla ajanvarauksella. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai wilman kautta. Yhteystiedot löytyvät myös oppilaitoksen nettisivuilta tai wilmasta.

Opiskeluterveydenhuollossa tarjotaan mahdollisuutta lääkärintarkastukseen. Terveydenhoitajan tekemän terveystapaamisen perusteella arvioidaan lääkärintarkastuksen tarvetta ja ajankohtaa. Asepalvelukseen kutsutuille opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastus toteutuu kutsuntatarkastuksena.

Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajalta on saatavissa  terveysohjantaa joka on yksilöllistä, asiakkaan lähtökohdista lähtevää luottamuksellista keskustelua mm. seksuaaliterveydestä, päihteistä, mielenterveyden haasteista sekä sosiaalisista suhteista. Terveydenhoitaja tekee tiivistä yhteistyötä mm. Oppilaitoksen koulutusohjaajan, kuraattorin, psykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan sekä päihdesairaanhoitajan kanssa. Opiskeluterveydenhuollosta on saatavana tarvittaessa myös fysioterapeutin ja suun terveyteen liittyvät palvelut.

Hämeenkyrön kunta tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 24-vuotiaille hämeenkyröläisille ja kunnassa opiskeleville.

Sairaanhoito

Opiskeluterveydenhuollon lääkärille voi varata ajan opiskeluterveydenhoitajan hoidon tarpeen arvioinnin kautta.

Hämeenkyrössä opiskelijoiden sairaanhoito toteutetaan pääasiassa terveyskeskuksessa.

Äkillisesti sairastuessaan opiskelija voi hakeutua Hämeenkyrön terveyskeskuksen päivystysvastaanotolle.

Päivystysvastaanotto palvelee ma – pe klo 8-16.

Iltaisin klo 16 – 18 päivystysvastaanotto on parillisilla viikoilla Hämeenkyrön terveyskeskuksessa ja parittomilla viikoilla Ikaalisten terveyskeskuksessa.

Yöpäivystys on Taysin Acutassa.

Opiskeluterveydenhuollon asiakasmaksut

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastukset, sekä psykiatrisen- ja päihdesairaanhoitajan käynnit ovat maksuttomia. Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit sekä hammaslääkärikäynnit ovat maksullisia 18 vuotta täyttäneille. Peruuttamattomasta, käyttämättä jätetystä lääkärin vastaanottoajasta peritään voimassa oleva peruutusmaksu 15 vuotta täyttäneiltä.

Opiskeluterveydenhoitajien yhteystiedot

terveydenhoitaja, yhteiskoulu ja lukio

Linda Zahartsenko

050 390 4233

terveydenhoitaja, SASKY/Ammatti Instituutti Iisakki/Osaran maatalousoppilaitos

Merja Santasalo-Ahola

050 390 4231