kuvassa on ihmisiä pitämässä toisiaan kädestä

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudelliset palvelut sisältävät lastenvalvojan palvelut. Lastenvalvoja hoitaa lasten huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen sekä elatukseen liittyviä sopimuksia. Lisäksi lastenvalvoja hoitaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämisiä.

Isyysasiat

Lapsen isyyden tunnustaminen tehdään joko neuvolassa tai lastenvalvojan luona. Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistetaan joko tunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä. Isyyden tunnustaminen tehdään ennen lapsen syntymää ensisijaisesti äitiysneuvolassa, jos isyys on selvä. Tällöin ei edellytetä erillistä käyntiä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Isyys tunnustetaan henkilökohtaisesti terveydenhoitajalle siinä neuvolassa, jossa äiti on asioinut. Tulevan lapsen äidin ja isän tulee olla samanaikaisesti tunnustamistilaisuudessa läsnä.

Neuvolasta isyysasian käsittely siirtyy lastenvalvojalle ja edelleen maistraattiin vahvistusta varten. Myös lastenvalvojan luona voi tunnustaa isyyden ennen lapsen syntymää. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa tai kiistää 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti isyyden selvittämisestä vastaavalle lastenvalvojalle. Hämeenkyrössä tällainen kirjallinen ilmoitus tulee toimittaa lastenvalvojalle. Isyyttä ei voida vahvistaa ennen edellä mainitun määräajan päättymistä.

Äidin oikeudesta vastustaa lapsen isyyden selvittämistä luovuttiin 1.1.2016 alkaen uuden Isyyslain myötä. Tällä pyritään edistämään lapsen oikeutta tietää molemmat biologiset vanhempansa. Lapsella, joka on täyttänyt 15 vuotta, on oikeus sekä pyytää että kieltää isyyden selvittäminen.

Kun isyys on epäselvä tai muutoin vanhempien niin halutessa, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona. Lapsen syntymän jälkeen lastenvalvoja lähettää kutsun äidille isyyden selvittämiseen, mikäli isyyttä ei ole tunnustettu ennen lapsen syntymää. Biologista isyyttä on tarpeen selvittää oikeusgeneettisellä isyystutkimuksella (DNA-tutkimus), jos on syytä epäillä tai on tiedossa, että isäehdokkaita on useampi kuin yksi. Tutkimuksesta sovitaan lastenvalvojan kanssa ja tutkimusta varten tarvittava näyte otetaan lastenvalvojan luona suun limakalvolta. Näytteen ottaa tutkittava itse lastenvalvojan valvonnassa.

Lapsen isyys todetaan avioliiton perusteella lapsen syntyessä avioliiton aikana. Lastenvalvoja selvittää avioliitossa syntyneen lapsen isyyden, jos aviopari sitä pyytää kuuden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Isyyden vahvistamista koskevan päätöksen tekee maistraatti. Vahvistamisessa lapsen ja isän välille syntyy oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Lapsi saa perintöoikeuden isänsä ja isänpuoleisten sukulaistensa jälkeen, ja näillä on myös perintöoikeus lapsen jälkeen. Lapsella on oikeus isänsä sukunimeen. Lapsella on oikeus saada elatusta isältään 18 ikävuoteen asti ja myös tämän jälkeen koulutustaan varten, jos sitä pidetään kohtuullisena. Jos isä kuolee lapsen ollessa alaikäinen, lapsella on oikeus saada lapselle kuuluvaa perhe-eläkettä ja vakuutuksen perusteella mahdollisesti maksettavaa etuutta. Lapsella on oikeus tavata isäänsä, silloin kun lapsi ja isä asuvat erillään.

Lapsen äiti voi hakea lapsen elatukseen Kelalta elatustukea, kun lapsen isyyttä ei ole vahvistettu.

Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat sopimukset

Vanhempien erotessa parisuhde päättyy, mutta vanhemmuus jatkuu ja edellyttää vanhemmilta yhteistyötä myös tulevaisuudessa.

Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä elatuksesta voidaan tehdä sopimukset lastenvalvojan luona. Lastenvalvoja ei määrää sopimusten sisältöä vaan asiat sovitaan vanhempien kesken. Tästä syystä mahdollisuuksien mukaan pyritään siihen, että neuvottelut käydään molempien vanhempien läsnä ollessa. Lastenvalvoja laatii sopimuksista asianmukaiset asiakirjat, jotka vanhemmat allekirjoittavat. Tämän jälkeen lastenvalvoja vahvistaa sopimukset, mikäli ne ovat lapsen edun mukaisia.

Mikäli vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen sopimusten sisällöstä, erimielisyyttä koskevaan asiaan voidaan hakea päätös käräjäoikeudesta.

Ota yhteyttä

vt. lastenvalvoja, sosiaaliohjaaja

Marjut Kankaanpää

puhelinaika ma-pe klo 11.00-11.30

044 486 0024

toimistosihteeri, sosiaalipalvelut

Virpi Pelttari

050 569 9700

Hämeenkyrön kunta

Sosiaalipalvelut/Lastenvalvoja

Härkikuja 10

39100 Hämeenkyrö