Palveluiden saatavuus ja asiakkaiden oikeudet

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Henkilötietojen käsittely edellyttää aina laista löytyvää käsittelyperustetta. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa henkilörekistereitä ovat mm. potilasrekisteri ja sosiaalihuollon asiakasrekisteri.

Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa, että käsittelemme henkilötietojasi lainmukaisesti ja vain silloin, kun niiden käsittelyyn on lainmukainen peruste. Sinulla on myös oikeus tarkastaa henkilötietosi ja tarvittaessa korjata niitä.

Henkilötietoja voi olla talletettuna esimerkiksi sähköisissä tiedostoissa, tietokannoissa, paperilla, kortistossa, mapeissa tai ääni- tai kuvatallenteella. Tietosuojaperiaatteita noudatetaan aina, kun käsitellään henkilötietoja.

Tietoturva on yksi tietosuojan toteuttamisen keino. Sen tarkoitus on suojata tietoaineisto ja tietojärjestelmät. Tietoturva tarkoittaa mm. organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus ja eheys, järjestelmien käytettävyys sekä rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen.

Tietosuoja-asetus velvoittaa palveluntuottajaa ilmoittamaan tietosuojavaltuutetun toimistolle toiminnassa tapahtuneista tietoturvaloukkauksista. Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa henkilötietoja esimerkiksi päätyy vääriin käsiin, tuhoutuu tai katoaa. Jos tietoturvaloukkauksesta koituu riski henkilölle, on myös hänelle ilmoitettava siitä viipymättä.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen tietosuojavastaavana on hoitotyön päällikkö Kati Kola-Huhtala. Kunnan tietosuojavastaavana toimii hallintosuunnittelija Salla Tenho.