kuvassa on kuovi pellolla

Palveluiden saatavuus ja asiakkaiden oikeudet

Mikäli olet tyytymätön palveluun, hoitoon tai kohteluun, ota ensin yhteys siihen yksikköön, jossa olette asioinut. Useimmat asiat voidaan selvittää kyseisessä yksikössä. Mikäli asia ei selviä, voit ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen tai potilasasiamieheen ja/tai tehdä muistutuksen.

Jos kyse on henkilövahingosta, kannattaa ottaa yhteys potilasasiamieheen, joka neuvoo vahinkoilmoituksen tekemisessä.

Potilasasiamies

Potilaan oikeuksia ja asemaa koskevan lain mukaan jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Lain mukaan potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon.

Potilasasiamiehen tehtävät

 • antaa neuvoja potilaan oikeuksia koskevissa asioissa
 • neuvoo, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun
 • toimii puolueettomana henkilönä potilaan ja henkilöstön välillä
 • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen teossa (potilasasiamies ei voi muuttaa hoitopäätöksiä tai toimia oikeusavustajana)

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun

 • pyri aina ensin selvittämään asia hoitopaikassa hoitohenkilökunnan kanssa
 • mikäli asia ei ratkea tai tuota riittävää tulosta, voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen
 • voit ottaa yhteyttä myös ylilääkäri Tuomas Parmaseen tai lähettää hänelle kirjallisen muistutuksen muistutuslomakkeella tai vapaamuotoisena, jolloin kirjeen tulee sisältää samat tiedot kuin lomakkeessa
 • voit tehdä kantelun Aluehallintovirastoon tai Valviraan, mutta muistutusmenettely on ensisijainen toimenpide

Potilasvahinko

 • potilasvahingosta tai sen epäilystä tehdään ilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle
 • ilmoituslomakkeita saa terveyskeskuksen potilastoimistosta tai Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta

Potilasasiamies

palveluohjaaja, vammaispalvelut

Piia Rättäri

041 731 3299

Terveydenhuollon muistutus

ylilääkäri

Tuomas Parmanen

050 407 6368

Sosiaaliasiamies

Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa koskevan lain mukaan asiakkaalla on oikeus saada hyvää kohtelua ilman syrjintää. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta ja asiakkaan oikeutta hyvää sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät

 • neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain mukaisissa asioissa
 • neuvoo, miten asiakas voi toimia ollessaan tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun
 • toimii puolueettomana henkilönä asiakkaan ja työntekijän välillä
 • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä (sosiaaliasiamies ei voi tehdä päätöksiä tai myöntää etuuksia)
 • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa.

Sosiaaliasiamies Katja Vähänkangas

puh. 044 730 6516

soittoaika ti, to, pe klo 11-12 tai jätä viesti keskukseen

postiosoite: Silkintie 2, 39500 Ikaalinen

Muistutuslomakkeet