Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdeongelmien kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Hoitoon hakeutuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nopeuttaa tilanteen parantumista.

Mielenterveyteen liittyviä yleisiä ongelmia ovat esim. pitkäaikainen stressi, unihäiriöt, masentunut tai ahdistunut mieliala sekä paniikkioireet. Varhaisella tuella voidaan ennalta ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä, joten hoitoon hakeutumista ei kannata viivytellä.

Päihdetyössä tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Näiden sivujen avulla löydät aikuisille yli 18-vuotiaille kuntalaisille suunnattuja mielenterveyden ja päihdetyön palveluita sekä henkilökunnan yhteystietoja. Apua tarjotaan matalan kynnyksen palveluina ja niihin et välttämättä tarvitse lähetettä.

Mielenterveyshäiriöiden hoito tapahtuu ensisijaisesti terveyskeskuksessa lääkärin ja psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotoilla. Mikäli perusterveydenhuollon antama hoito ei riitä, tekee lääkäri erikoissairaanhoidon lähetteen psykiatrian poliklinikalle. Hoito ja jatkohoitoon ohjaus voi tapahtua myös työterveyshuollon kautta.

Päihteidenkäytön aiheuttamiin ongelmiin voi saada terveyskeskuksesta apua päihdesairaanhoitajalta ja päihdetyön ohjaajalta. Vastaanotoilla voi käydä keskustelemassa tilanteesta ja saada ohjausta ja neuvontaa päihdeongelman hoitoon. Tarvittaessa asiakas ohjataan katkaisuhoitoon tai laitoskuntoutukseen, johon tarvitaan sosiaalityöntekijän myöntämä maksusitoumus.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Härkikuja 10, 39100 Hämeenkyrö

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Terveyskeskuksessa toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, jonka vastaanotolle yli 18-vuotiaat kuntalaiset voivat hakeutua terveyskeskus- tai työterveyslääkärin kautta, tai suoraan oma-aloitteisesti ilman lähetettä. Psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa keskusteluapua elämäntilannekriiseissä ja lievemmissä mielenterveyden häiriöissä. Tarvittaessa asiakas ohjataan lääkärin vastaanotolle.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

psykiatrinen sairaanhoitaja

Suvi Koskinen

puhelinaika ma–to klo 12.30–13.00
050 306 8533

Lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee kouluilla ja tapaa lapsia ja nuoria (7–18-vuotiaita) pääsääntöisesti koulupäivän aikana. Tavoitteena on tarjota psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin tukea ja apua ennaltaehkäisevästi matalalla kynnyksellä. Vastaanotolle voi hakeutua ilman lähetettä ja yhteydenoton aiheina voivat olla esim. alakuloisuus, menetykset, pelot, levottomuus, perheen kriisitilanne. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, vanhemmat tai lapsen kanssa työskentelevät tahot. Aikaa psykiatriselle sairaanhoitajalle voi myös kysyä koulun terveydenhoitajalta. Tapaamiset psykiatrisen hoitajan kanssa ovat luottamuksellisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja

psykiatrinen sairaanhoitaja, lapset ja nuoret

Arja Tuhkanen

044 486 0017

Päihdesairaanhoitaja

Päihdesairaanhoitaja kartoittaa päihteidenkäyttöä, antaa tilanteeseen liittyvää neuvontaa ja tekee jatkohoitosuunnitelman yhteistyössä asiakkaan kanssa. Terveyskeskuksella voidaan järjestää lääkkeetön tai lääkkeellinen avokatko ja vuodeosastokatko. Päihdesairaanhoitaja toteuttaa yhdessä lääkärien kanssa lisäksi lääkevieroituksia, opioidikorvaushoitoa ja ajokorttiseurantoja.

Päihdesairaanhoitajan vastaanotolle voi hakeutua terveyskeskus- tai työterveyslääkärin kautta tai suoraan oma-aloitteisesti ilman lähetettä.

Päihdesairaanhoitaja

päihdesairaanhoitaja

Lari Santala

050 502 3200

Päihdetyön ohjaaja

Kun elämää vaikeuttaa oma tai läheisen päihteiden käyttö, päihdetyön ohjaaja neuvoo ja ohjaa päihdeongelmien hoitamisessa sekä antaa tietoa erityispalveluista ja kuntoutuksesta. Ajan voi varata itselleen tai perheelleen. Keskustelu voi olla kertaluontoinen tai koostua useista käynneistä. Päihdetyön ohjaajan luona voi asioida myös nimettömänä, ja vastaanotolla on käyttövälineiden vaihtomahdollisuus.

Päihdetyön ohjaaja

päihdetyön ohjaaja

Katri Niemi

041 445 4826

Katkaisuhoito

Mikäli Sinulla on vaikeus saada juomakierre loppumaan tai kuntosi on alkoholinkäytön vuoksi huono, voit tarvita katkaisuhoitoa, joka on noin viikon kestävä kuntouttava hoitomuoto. Katkaisuhoitoa järjestetään oman kunnan terveyskeskuksen lisäksi Tampereen A-klinikan katkaisuhoitoasemalla, kuntoutumiskeskuksissa ja psykiatrisissa sairaaloissa, joihin tarvitset lähetteen. Katkaisuhoidon tarpeen arviointi tapahtuu lääkärin vastaanotolla. Maksusitoumuksen muualla kuin terveyskeskuksessa tai psykiatrisessa sairaalassa tapahtuvaan katkaisuhoitoon myöntää perusturvakeskuksen sosiaalityöntekijät edellä esitetyn työnjaon perusteella.

Lisäksi terveyskeskuksessa on mahdollisuus myös ns. avokatkaisuun. Avohoidossa oleva asiakas sitoutuu yksilötapaamisiin. Säännöllisten tapaamisten ja mahdollisen lääkityksen avulla pyritään katkaisemaan päihderiippuvuusongelma.

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutuksen voi hakeutua silloin, kun avohuollon palvelut tai katkaisuhoito eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia tai kun tarvitaan väliaikaista irtautumista tavallisesta elinympäristöstä. Laitoshoitoa varten tarvitset maksusitoumuksen aikuisten sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijältä. Laitoskuntoutusta voit saada monessa erilaisessa hoitopaikassa.

Muut päihdepalvelut

Hämeenkyrön kunnalla on sopimus A-klinikkasäätiön Tampereen A-klinikkatoimen kanssa: hämeenkyröläiset voivat käyttää A-klinikan ja Nuorisoaseman palveluja. Lisätietoja palveluista ja niihin hakeutumisesta päihdesairaanhoitajalta ja päihdetyön ohjaajalta.

Mielenterveyskuntoutujien ryhmätoiminta

Kotorinteen alueella toimiva Tuulensuu tarjoaa ryhmätoimintaa ja kotikäyntejä hämeenkyröläisille mielenterveyskuntoutujille. Toiminnan tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen, sosiaalisten taitojen harjoittelu, vertaistuki sekä arjenhallinnan ja arjen mielekkyyden lisääminen. Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma.

Tuulensuun ryhmätoiminta

Kirkkoahde 4-6, 39100 Hämeenkyrö

 

 

Tuulensuun ryhmätoiminta

Mielenterveyskuntoutujien ryhmätoiminta, Tuulensuu

050 365 1448

ohjaaja, Tuulensuun ryhmätoiminta

Maria Murtola

040 133 1318

Psykiatrian poliklinikka ja psykiatrinen osastohoito

Hämeenkyrössä toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alainen psykiatrian poliklinikka, joka vastaa vaikeampien mielenterveyshäiriöiden tutkimuksesta ja hoidosta. Psykiatrian poliklinikalle tarvitaan aina lääkärin lähete. Psykiatrinen osastohoito toteutetaan Pitkäniemen sairaalassa ja Sastamalan aluesairaalan psykiatrisilla osastoilla.

Psykiatrian poliklinikka, sihteeri

03 3116 2631