Ikääntyneiden palvelut

Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella tai muulla tavoin, ja heidän hoitonsa ja huolenpitonsa vaatii erityistä ammattitaitoa. Kotihoito on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa ja/tai sairaanhoidollista apua.

Kotihoito pitää sisällään kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelut. Asiakkaiden päivittäisestä hoidosta vastaavat koulutetut sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähihoitajat ja kodinhoitajat. Asiakasta hoidetaan tiimityönä, asiakkaan tarvitseman terveyden-, sairaanhoidon ja muun palvelun sisältö määrittelee työn suorittamiseksi vaadittavan osaamisen.

Kotihoito

Kotihoidon palveluiden tarkoituksena on tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona ja ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä neuvonnan, ohjauksen, hoivan ja hoidon sekä kuntouttavan työtavan ja toimintakykyä tukevan kuntoutuksen avulla.

Kotihoito on harkinnanvarainen palvelu, jota voidaan myöntää myös määräaikaisena, esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tai omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi. Teknologiset ratkaisut, kuten lääkeannostelupalvelu ja etähoivaratkaisut ovat osa kotihoidon palveluja.

Asiakkaan palvelujen tarve kartoitetaan asiakasohjauksessa ja tarvittaessa asiakkaalle myönnetään kotihoidon arviointijakso, jonka aikana asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja tuetaan, seurataan ja arvioidaan. Arviointijakson jälkeen asiakasohjauksessa tehdään päätös palveluiden myöntämisestä.

Asiakasmaksut -sivuilta saat lisätietoa kotihoidon maksuista.

Asiakasohjaus

Asiakasohjaaja on ikäihmisen palveluiden koordinoija ja vastuuhenkilö asiakkaan palvelupolun eri vaiheissa.

Asiakasohjauksessa

 • asiakasohjaaja kartoittaa tilanteen ja sopii tarvittaessa asiakkaan kanssa
  kotikäynnin
 • yhdessä asiakkaan kanssa tehdään laaja-alainen ja yksilöllinen palvelutarpeen arviointi jonka pohjana on ikäihmisen itse määrittämät tarpeet ja toiveet
 • sovitaan yhteisesti tavoitteet palveluille
 • laaditaan yhdessä asiakassuunnitelma
 • asiakasohjaaja myöntää kunnalliset palvelut ja käynnistää muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa muuttaa sovitut palvelut asiakkaan ja eri yhteistyötahojen kanssa
 • asiakassuunnitelmaa seurataan, arvioidaan ja muutetaan asiakkaan toimintakyvyn, voimavarojen ja palvelutarpeen mukaan.

Palveluiden tarvetta arvioidaan ratkaisukeskeisesti, asiakkaan voimavarat huomioiden. Palvelutarpeen arvioinnissa asiakas on keskiössä, asiakkaan toiveet ja tarpeet ohjaavat asiakassuunnitelmaa. Arvioinnin tukena käytetään kunnassa käytettävää RAI-toimintakyvyn arviointivälinettä.

Asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi

Kotona asumista tukevat palvelut aloitetaan tukemalla ja seuraamalla asiakkaan toimintakykyä kahden viikon seurantajakson ajan toimintakyvyn arvioinnin pohjaksi. IRAI-HC on kotona asumisen tukemiseen suunniteltu arviointiväline, jonka kotihoito tekee palveluiden alkaessa sekä asiakkaan voinnin olennaisesti muuttuessa. Arvioinnista saadun tiedon avulla pystytään havaitsemaan henkilön omat voimavarat, toimintakyvyn vajeet sekä hoidon ja palvelujen tarve. Arvioinnin pohjalta asiakkaan kanssa yhdessä laaditaan hänelle hoito-, palvelusuunnitelma, joka sisältää arkea tukevan kuntoutussuunnitelman Asiakassuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden pohjalta.

Hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa on mukana aina asiakas, omainen/läheinen, tarvittaessa edunvalvoja, kotihoidon lähihoitaja ja/tai sairaanhoitaja. Omaisen ollessa estynyt osallistumaan hoitoneuvotteluun pyritään omaisen näkemys ja osallisuus läheisensä hoitoon selvittämään muilla keinoin. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan henkilökohtaista päivittäistä hoivaa, hoitoa, arkikuntoutumista ja muita tukipalveluja koskevat asiat. RAI-toimintakyvyn arvioinnista saatua tietoa asiakkaan toimintakyvystä käytetään apuna tavoitteiden laatimisessa.

Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma ja RAI-arviointi päivitetään puolivuosittain tai tarpeen mukaan asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa merkittävästi. Suunnitelman tarkistamisesta ja päivittämisestä vastaa asiakkaan omahoitaja.

Kotihoidon palvelujen myöntämiskriteerit

Asiakkaan kotihoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan, asiakasohjauksen ja hoitajien tekemänä arviointina sekä käytössä olevien toimintakykymittareiden avulla.

Kotihoidon palvelun myöntämisen edellytyksenä on, että

 • asiakkaalle on tehty sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilaisen tekemä palvelutarpeen arviointi yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • asiakkaan fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on selkeästi alentunut
 • asiakas tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa kuten ruokailut, peseytyminen, wc–käynnit, pukeutuminen, muu perushoito ja lääkehoidon toteutus
 • asiakas tarvitsee sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa tai arkea tukevaa kuntoutusta eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja
 • asiakas sitoutuu yhdessä laadittuihin suunnitelmiin ja yhteistyöhön kotihoidon henkilökunnan kanssa.

Tukipalvelut

Kotihoidon tukipalveluilla tuetaan eri-ikäisten asiakkaiden, pääsääntöisesti ikääntyneiden kotona asumista ja ennaltaehkäistään toimintakyvyn heikentymistä. Kotihoidon tukipalvelut voivat riittää mahdollistamaan itsenäisen asumisen myös ilman säännöllisen kotihoidon palveluita. Tukipalvelu voi olla myös määräaikaista. Asiakasohjaaja päättää kunnallisten tukipalveluiden myöntämisestä.

Etähoivapalvelut

Hämeenkyrön kotihoidossa käytetään teknologisia ratkaisuja hoitotyön apuna ja tukena. Asiakkaiden tarvittava lääkkeidenjako ostetaan apteekin koneellisena annosjakelupalveluna.

Käytössä on myös kymmenen EVONDOS-lääkerobottia, joiden avulla varmistetaan käyttäjäasiakkaan turvallinen ja ajantasainen lääkehoito.

Virtuaalinen etähoivaratkaisu on hoitajien työtä tukeva työkalu, jossa kotona asuvalle asiakkaalle toimitetaan kokonaispalveluna tabletti VideoVisit® HOME palvelulla. Etähoivakäynnit toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti tuttujen hoitajien tekeminä. Etähoiva mahdollistaa kotihoidon etäkäynnit, henkilökohtaisen ja ryhmäkohtaisen etäkuntoutuksen, sosiaalisen kanssakäymisen ja vertaistuen, automaattiset muistutukset ja omaisyhteydenpidon.

Kauppapalvelu

Kauppapalvelu voidaan myöntää henkilöille, joilla kaikki alla olevista kriteereistä täyttyvät:

 • sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • asiakas ei pysty itse tai läheisten avustamana asioimaan kaupassa
 • asiakkaan läheiset eivät voi hoitaa asiakkaan kauppa-asioita hänen puolestaan.

Kotiateriapalvelu

Henkilöillä, joilla on vaikeuksia kotona ruoanvalmistuksessa, on mahdollisuus saada ateriapalvelu kotiin kuljetettuna. Kotiin toimitettavat ateriat valmistetaan Hämeenkyrön terveyskeskuksessa, josta ne toimitetaan asiakkaalle kolmesti viikossa kylmäaterioina. Ateria sisältää pääruoan, salaatin ja jälkiruoan. Toimituspäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai. Palvelu voi olla myös määräaikaista.

 

Ateriapalvelun myöntämisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ateriapalvelu voidaan myöntää, mikäli

 • asiakas ei pysty liikkumaan kodin ulkopuolella (esimerkiksi tehdäkseen ruokaostoksia tai aterioidakseen palvelukeskuksessa) tai valmistamaan aterioitaan
 • asiakas tarvitsee ohjausta ruokailussa ja ravitsemustilan seurannassa tai
 • asiakkaalla on erityisruokavalio ja hän ei pysty itse valmistamaan erityisruokavalioaterioita.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen kotihoidon tukipalvelu.

 

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu tukemaan asiakkaan omatoimista asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkisia kulkuvälineitä, mutta jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen vammaisten kuljetuspalveluun.

 

Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne ml. kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Jos asiakkaan palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan palveluliikenteellä, perustetta kuljetuspalveluun ei synny.

 

Palvelun myöntämisen edellytyksenä on, että asiakkaan toimintakyky on alentunut sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi siinä määrin, ettei hänellä ole mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä tai palveluliikennettä. Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen yksilölliseen arviointiin. Harkinnan tukena huomioidaan palvelussa seuraavat tulorajat: 1280 € brutto/kk/1 hlön talous ja 2100 € brutto/kk/2 hlön talous.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikaisella asumispalvelulla ja ympärivuorokautisella hoidolla tuetaan omaishoitoa, itsenäistä kotona asumista sekä asiakkaan kuntoutumista ja toimintakyvyn ylläpitämistä.

 

Lyhytaikaisen hoidon tarpeen arvioinnin tekee aina sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen yhteistyössä asiakkaan ja läheisen kanssa. Palvelun myöntäminen edellyttää, että asiakas tarvitsee säännöllisesti / jatkuvaluontoisesti apua päivittäisissä toiminnoissa. Myöntämisen perusteena lisäksi vähintään yhden perusteen alla olevista tulee täyttyä:

 • asiakkaan kotona asumista heikentää tilapäisesti toimintakyvyn lasku, eikä hänellä ole tarvetta sairaalahoitoon
 • asiakas on omaishoidettava (lakisääteinen vapaa, sopimus kunnan kanssa)
 • asiakas asuu kotona läheisten antaman päivittäisen tuen turvin (ei sopimusta kunnan kanssa)
 • asiakkaalla on äkillinen huolenpidon tarve omaishoitajan sairastuttua
 • asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan tarvetta on syytä arvioida kodin ulkopuolella
 • asiakas tarvitsee kuntouttavaa, tavoitteellista toimintaa (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) kodin ulkopuolella kotona asumisen tukemiseksi.

 

Asiakkaan lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti ja käytössä olevien toimintakykymittareiden avulla. Hämeenkyrössä lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito järjestetään kunnan hoivayksiköissä sekä ostopalveluina.

 

Kotorinteen asumiskokeiluasunto luo turvalliset puitteet asiakkaalle silloin, kun tarvitaan apua ja tukea esimerkiksi:

 • osastojaksolta toipumiseen
 • leikkauksenjälkeiseen toipumiseen
 • toimintakyvyn arvioon
 • kotona pärjäämisen kartoitukseen
 • tai kun muuten on tarvetta tehostettuun kotihoitoon.

 

Asuntoon on mahdollista saada useita hoitajan käyntejä päivässä ja asunto soveltuu myös apuvälineitä käyttävälle.

Pyykkipalvelut

Pyykkipalvelun myöntämisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

Pyykkipalvelu voidaan myöntää

 • säännöllisen kotihoidon asiakkaalle, jolla ei ole mahdollisuutta pyykin pesuun kotona
 • erityistilanteissa silloin, kun asiakkaalla ei ole asianmukaisia pyykinpesumahdollisuuksia ja hän ei itse tai omaisten turvin kykene hoitamaan pyykkihuoltoaan.

Saunapalvelu

Kylvetyspalvelun myöntämisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

Kylvetyspalvelu voidaan myöntää, mikäli

 • kodin pesu- / saunatilat ovat puutteelliset tai vaaralliset
 • kotona peseytyminen ei onnistu avustajankaan turvin
 • lähitorilla/palvelukeskuksessa peseytyminen ei onnistu yhden avustajan turvin
 • palvelua tarvitaan omaisen jaksamisen tukemiseksi (esimerkiksi omaishoitaja).

Siivouspalvelu

Kunnan järjestämä siivouspalvelu on suunnattu henkilöille, joiden päivittäinen toimintakyky on sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta alentunut.

 

Siivoustyöstä veloitetaan tuntitaksan mukaan sekä matkakulut kilometrikorvauksen perusteella. Siivouspalvelu on verotonta palvelua (alv 0 %), josta ei saa kotitalousvähennystä. Palvelu voi olla myös määräaikaista.

 

Siivouspalvelun myöntämisen edellytyksenä on, että

 • sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • asiakkaan toimintakyky on alentunut ja hän ei pysty pitämään kotiaan siistinä yksin, omaisten tai muun verkoston turvin
 • asunnon siivoaminen itse ei onnistu terveydellisistä syistä
 • harkinnan tukena huomioidaan palvelussa seuraavat tulorajat: 1280 € brutto/kk/1 hlön talous ja 2100 € brutto/kk/2 hlön talous.

Turvapalvelut

Asiakkailla on mahdollisuus ostaa turvapalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Turvapuhelimen hankkimisessa ollaan apuna ja tukena tarvittaessa. Kotihoidon henkilöstö seuraa osaltaan laitteiden toimivuutta ja auttaa asiakasta tarvittaessa mm. koehälytysten tekemisessä. Turvapuhelimiin voidaan kytkeä lisälaitteita, esimerkiksi palovaroitin, ovivahti ja hellavahti. Lisäksi saatavilla on paikantavia turvatuotteita.

 

Yksin asuva voi saada turvapalvelun avulla helposti apua ympäri vuorokauden.

 

Ikäihmisten perhehoito

Perhehoidossa asiakkaan huolenpito järjestetään perhehoitajan kotona tai perhehoitaja voi mennä asiakkaan kotiin. Ikääntynyt voi muuttaa pysyvästi asumaan perhekotiin tai perhehoito voi kestää sovitun ajan muutamasta tunnista muutamaan päivään. Perhehoito sopii eri-ikäisille ja erilaisiin avun tarpeisiin. Perhehoitoon hakeudutaan oman kunnan asiakasohjauksen kautta.

 

Pirkanmaan perhehoidon yksikkö toimii kuntien kumppanina perhehoidon järjestämisessä ja tukee perhehoitajia. Yksikön ja kuntien toimintaa ohjaa maakunnallinen perhehoidon toimintaohje.

Ota yhteyttä neuvontapuhelimeen

neuvonta, ohjaus

Ikäneuvo

arkisin klo 8.30–16.00
040 733 3949

Kotihoidon yhteystiedot

kotihoidon päällikkö

Sirpa Hiltunen

050 68 197

palveluvastaava, kotihoito, muistihoitaja

Jenni Kaipila

050 596 9145

toimistosihteeri, kotihoito

Päivi Kuivanen

050 529 8311

hoitajat

Kotihoito, Hämeenkyrön tiimi

puhelinaika klo 13.30–14.30
040 133 1314

hoitajat

Kotihoito, Kotorinteen tiimi

puhelinaika klo 13.30–14.30
050 68 207

hoitajat

Kotihoito, Kyröskosken tiimi

puhelinaika klo 13.30–14.30
050 330 2117