Hämeenkyröläiset vastasivat hyvinvointikyselyyn 402 vastauksen voimin

Osana kunnan hyvinvointikertomustyötä Hämeenkyrön elinympäristöpalvelut asetti talousarviotavoitteeksi vuodelle 2022 ”Kokemustiedon kerääminen kuntalaisilta rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutuksista”. Toimenpiteeksi asetettiin: ”Toteutetaan sähköinen kysely, jonka perusteella tehdään esitykset vuoden 2023.

Kysely toteutettiin karttapohjaisella Maptionnaire -työkalulla 2.11.-30.11.2022. Kyselyyn vastasi 402 henkilöä ja loppuraportti on valmistunut.

Aktiivisimpia vastaajia olivat työikäiset päivätöissä käyvät kuntalaiset, joilla oli korkeakoulututkinto tai ammatillinen koulutus. Eniten vastauksia saatiin Kyröskosken, Puronsuun ja Pappilanmetsän tilastoalueilta, kylistä Laitila, Herttuala ja Kierikkala-alue olivat puolestaan parhaiten edustettuina. Suurin osa vastaajista koki hyvinvointinsa melko hyväksi tai erittäin hyväksi.

Vastausaineistosta nähdään, että viiden kärki siinä, mikä Hämeenkyrössä on parasta:

 1. Ympäristö on kaunis (paras)
 2. Luonnonläheinen
 3. Rauhallinen
 4. Autolla liikkuminen on sujuvaa
 5. Asumisen hinta-laatusuhde on kohdallaan

  Nämä nousivat tässä kyselyssä kunnan vahvuuksiksi.


Vähiten ääniä tässä kysymyksessä saivat:

 1. Tunnelmaltaan elävä (huonoin)
 2. Asukkaat pitävät hyvää huolta ympäristöstä
 3. Liikenneturvallisuus on hyvä
 4. Ympäristöltään kutsuva
 5. Ilmapiiri on rento

Näitä voidaan kyselyn mukaan pitää eniten kehitettävinä kohteina.


Hämeenkyrönväylän valmistumisen jälkeen keskusta-alueelle jäävän valtatie 3:n suunnittelualueen välille Tippavaara-Hanhijärvi ehdotettiin

 • uutta asuntorakentamista Uskelaan, Kirkonkylälle S-Marketin alueelle ja Tampereentien ja Ristamäentien risteyksen jälkeiselle osuudelle
 • kaupallisia palveluja Tippavaaran eritasoliittymän ympärille
 • julkisia palveluja Kirkonkylän terveyskeskuksen ja kunnantalon alueelle
 • yritystoimintaa eritasoliittymien ympäristöihin mutta myös Kyröskoskelle ja Kirkonkylään. Moni toivoi kuntaan Lidliä ja Motonettiä.
 • elämyksiä ja tapahtumia Kirkonkylän ja Uskelan sekä vanhan urheilukentän alueille. Moni toivoi kesätapahtumia, markkinoita ja festivaaleja sekä lisää lasten ja nuorten toimintaa
 • kohtaamispaikkoja erityisesti Kirkonkylälle, harrastuspaikkamerkinnöissä oli hajontaa
 • yli 30 vapaamuotoista muuta ideaa


Puskittuminen on koettu kunnassa ongelmaksi jo pitkään ja sen vuoksi haluttiin kysyä myös karttapohjaisesti, mitkä alueet kaipaavat siistimistä. Vastaajat merkitsivät ympäri kuntaa kartalle 366 kohdetta ja lähes koko kunnan taajama-alueelle merkittiin kohteita. Toimenpiteitä vaativiksi kohteiksi koettiin erityisesti vanhan urheilukentän ympäristö ja Kirkkojärven rannat. Vastausaineiston tarkemman analyysin jälkeen kunta voi tarkastella maanomistusta esiin nostetuissa kohteissa ja suunnitella toimenpiteitä omille alueilleen.


Hyvinvointia lisääviä mieluisia paikkoja vastaajat merkitsivät

 • tärkeitä viher- ja virkistysalueita laajalle alueelle kunnassa yhteensä 87 kohdetta
 • tärkeitä kohtaamispaikkoja yhteensä 55 kpl, Kyröskosken torinalue erottui vastauksissa
 • tärkeitä harrastuspaikkoja yhteensä 86 koko kunnan alueella koskien liikuntaa ja urheilua
 • muita miellyttäviä paikkoja yhteensä 267, eniten merkittiin kauniiksi koettuja paikkoja. Siljanpuiston, Uskelanniemen ja Frantsilan Kehäkukan muodostama alue oli vastaajien ylivoimainen suosikki
 • luonnon tai rauhallisuuden takia arvostettuja paikkoja sekä käynti-, liikunta- ja leikkipaikkoja merkittiin myös ja vastaukset keskittyivät tiiviimmin taajama-alueille


Hyvinvointia vähentäviä epämieluisia paikkoja vastaajat merkitsivät yhteensä 160 kpl ja ne keskittyivät taajama-alueille. Paikkojen epäsiisteys ja hoitamattomuus korostuivat merkintöjen kuvauksissa. Alueina korostuivat Kyröskosken torin ja Valtakadun varren ongelmakohdat, Kirkonkylällä erityisesti vanhan urheilukentän alueen hoitamattomuus ja Monitoimikeskus Sillan päiväkodin pihan rumuus ja Kalalahden palvelualueen kasvojenkohotustarve.

Vapaamuotoisissa vastauksissa jätettiin monipuolisia ns. omia ideoita 17 kpl ja kunta sai yhteystietoja henkilöistä, jotka ovat halukkaita osallistumaan kunnan elinympäristön hoitoon mm. roskienkeräystapahtumien, tapahtumajärjestelyjen ja risutalkoiden muodossa. Lisäksi toivottiin, että mahdollisista tapahtumista ja niihin osallistumisesta tiedotettaisiin hyvin.

Elinympäristölautakunta käsitteli loppuraportin kokouksessaan 7.2. ja lupajaosto 22.2. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään elinympäristöpalveluissa yhdyskuntasuunnittelussa ja eri toimenpiteiden toteuttamisessa.

Vastausaineisto on kiitettävän laaja ja tarkempi paikkatietopohjainen tarkastelu aineiston hyödyntämiseksi on aloitettu.

Seuraavat teemat esimerkiksi ovat jo työn alla:

 • raskaalta liikenteeltä vapautuneen valtatie 3:n kehittäminen ja Pappilanjoen kevyen liikenteen reitistösuunnittelu ovat osana tänä vuonna käynnistyvää keskustan osayleiskaavatyötä
 • kaikkia kunnassa järjestettäviä tapahtumia ollaan kokoamassa kunnan nettisivuille yhteen paikkaan. Suunnittelilla on mm. yhteiset roskienkeräystalkoot keväälle.
 • puskittumisen poistoon, Monitoimikeskus Sillan pihan ja Kyröskosken torin parannukseen ja Uskelanniemen alueen kehittämiseen on varauduttu tämän vuoden talousarviossa  
 • kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma laaditaan 2023
 • vanhan urheilukentän aluetta suunnitellaan nykyistä paremmaksi


Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Lisätiedot

Ritva Asula-Myllynen

Elinympäristöjohtaja

p. 050 68 249

etunimi.sukunimi@hameenkyro.fi